جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.تاریخ 16/8/1378 شماره دادنامه 306 کلاسه پرونده : 78/203

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشرح رای شماره 74/9مورخ 27/1/75 که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است در رسیدگی به آراء متناقض شعبه 16 و شعبه 14 دیوان دادنامه های شماره 450مورخ 6/8/1370 و 584 مورخ 11/10/1370 را مبنی بر ورود شکایت شاکیان به اعتبار لزوم تبعیت از رای دادگاه انقلاب صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده است 0
بنابراین موضوع تناقض آراء اعلام شده در حدی که انفصال شاکیان از خدمت را در اجرای رای مرجع قضائی صحیح ندانسته و حکم به ورود شکایت در این حد صادر کرده اند موافق اصول وموازین قانونی بوده و رای وحدت رویه فوق الذکر در خصوص مورد نافذو معتبر است.
این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *

شماره ه/78/203 25/9/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : محمد حسن قیاسی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعراض آراء صادره از شعبه دوازدهم و ه یات دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 0

مقدمه : الف : شعبه دوازدهم در رسیدگی به پورنده کلاسه 73/460 موضوع شکایت آقای هوشنگ رضائی به طرفیت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به خواسته لغو حکم مورخ 16/5/1367 بشرح دادنامه شماره 603 مورخ 13/10/1375 چنین رای صادر نمود است : چون منظور از انفصال از شغل اخراج و انفصال از خدمت نبوده و شغل کارمند باید تغییر نماید علیهذا با عنایت به رای شماره 67 مورخ 24/4/1374 هیات عمومی حکم به ورود شکایت صادر می گردد0
ب : شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/322 موضوع شکایت آقای محمد حسن قیاسی به طرفیت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به خواسته لغو حکم مورخ 22/6/69 و پرداخت حقوق و مزایای ایام انفصال بشرح دادنامه شماره 2300 مورخ 27/12/1376 حکم به ابطال حکم انفصال دائم از خدمت واستحقاق دریافت حقوق ایام انفصال دائم از خدمت شاکی صادر نموده است 0
ج : شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نسبت به دادنامه شماره 2300 مورخ 27/12/1376 بشرح دادنامه شماره 925 مورخ 6/7/1377 اعتراض دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است 0
د: شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/321 موضوع شکایت آقای جلال سوری به طرفیت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به خواسته لغو حکم مورخ 22/6/69 و پرداخت حقوق ایام انفصال به شرح دادنامه شماره 54 مورخ 29/1/1377 به لحاظ صراحت رای شعبه دهم دادگاه کیفری 2 همدان در انفصال دائم از شغل صدور حکم کارگزینی دائر به انفصال دائم از خدمات دولتی را موجه ندانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است 0
ه : شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 2/77/396 مووضع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به دادنامه شماره 54 مورخ 29/1/1377 به شرح دادنامه شماره 680 مورخ 26/5/1377 دادنامه بدنی را عینا" تایید نموده است 0
و : شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/205 موضوع شکایت آقای محرمعلی فرقانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به خواسته اعتراض به رای بشرح دادنامه شماره 115 مورخ 7/2/1377منظور انفصال از شغل را اخراج و انفصال از خدمت ندانسته با استنادبه رای شماره 67 مورخ 24/4/1374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را وارد تشخیص داده ا ست 0
ز : شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/77/39 موضوع تقاضای تجدیدنظر دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور نسبت به دادنامه شماره 115 مورخ 7/2/1377 بشرح دادنامه شماره 882 مورخ 30/6/1377 دادنامه بدوی را عینا" تایید نموده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی روساو مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 16016 مورخ 28/11/1378

30
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
306
تاریخ تصویب :
1378/08/16
تاریخ ابلاغ :
1378/11/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :