×

سند رسمی دراصلاح سند مالکیت متبع است - تعارض سند مالکیت باتقسیم نامه مقدم

سند رسمی دراصلاح سند مالکیت متبع است - تعارض سند مالکیت باتقسیم نامه مقدم

سند-رسمی-دراصلاح-سند-مالکیت-متبع-است---تعارض-سند-مالکیت-باتقسیم-نامه-مقدم
رای شماره : 242 - 08/04/1347

رای شورای عالی ثبت
دوبرادربموجب تقسیم نامه رسمی مورخ 27/5/44به تراضی خانه پدری خود رابین خودتقسیم کردندکه درآن تصریح شده بودیکی ازدوراهروموجوددرخانه متعلق به یک برادرودومی متعلق به برادردیگراست .موقع صدورسندمالکیت سهام مفروز،موضوع راهروهاازقلم ساقط شدودرسندمالکیت منعکس نگردید
یکی ازدوبرادربرای اصلاح سندمالکیت بروفق مفادتقسیم نامه رسمی به اداره ثبت محل مراجعه کردبااخطاربه برادردیگربرای اصلاح سندمالکیت اوبرطبق تقسیم نامه ،ازدادن سندمالکیت خودبرای اصلاح خودداری کرد.قضیه مورداظهارنظرهیات نظارت به این شرح واقع شد:"موردمشمول قسمت اخیر ماده یک قانون اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض بوده وبه شاکی ذینفع اخطارشودکه میتواندنسبت به ادعاخودبه دادگاه مراجعه نماید".
رای مورخ 8/4/47شورا:
"اصلاح سندمالکیت براساس تقسیم نامه رسمی اشکالی ندارد".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - سندمالکیت هردوبرادرازجهتی که مسئله افرازملک نسبت به دو راهرودرآنهامنعکس نبودمعارض بامفادتقسیمنامه رسمی مقدم بود.
دوم - تقسیم نامه مذکورسندرسمی وبین طرفین معتبراست وبه همین جهت اصلاح اسنادمالکیت نمی تواندباشدزیراسندتوافق رسمی (درامرافراز)له و علیه شرکاسابق ملک اعتباردارددراین صورت ازناحیه اصلاح اسنادمالکیت بروفق تقسیمنامه رسمی ازحقوق وتکالیف سابق (براصلاح سندمالکیت )آنان نه چیزی کم میشودونه چیزی برآن افزوده میشود.
سوم - مسئله کلی که باتوجه به رای بالاوآرا236-239-251ازیکطرف و نیزآرا237-238ازطرف دیگرمیتوان طرح کرداین اسست که :هرگاه سندمعامله ویاسندرسمی دیگری (مانندتقسیم نامه رسمی ملک )درسلسله علل واسباب صدور سندمالکیتی قراربگیردوسندمزبوردرحق دارنده چنین سندمالکیتی قانونا معتبرباشدوسندمالکیت مذکوربنحوی ازانحامغایرمفادومقتضای سند معامله (یاسندرسمی دیگر)مذکورباشدوحال اینکه حق این بودکه باآن مغایر نبوده وازآن پیروی میکردآیادرچنین وضعی هیات نظارت ثبت کل باتوجهه به ذیل ماده یک لایحه اشتباهات ثبتی مصوب سال 1333میتوانددستوراصلاح جنان سندمالکیتی رابدهدیانه وبایدذینفع رابه دادگاه هدایت کند؟
قبل ازبیان پاسخ این پرسش بایدگفت تاکنون مراجع رسیدگی اداری ثبت درمقابل این مشکل رویه واحدی نداشته اندمثلابموجب آرا237-238شوراسند مالکیت اصلاح نمی شودوذینفع به دادگاه ارشادمیشودولی بموجب آرا236-239 242-251سندمالکیت اصلاح میشودوذینفع به دادگاه ارشادنمی شود.
بنظرمی رسدکه هیات نظارت میتواندبه پیروی ازسندمعامله رسمی مقدم (یاسندرسمی دیگر)که درحق دارنده چنان سندمالکیتی که دربالاگفته شدمعتبر است دستوراصلاح آن سندمالکیت رابدهدبه شرط اینکه صدوراین دستور، موقوف به اعمال نظرقضائی نباشدزیرابه این ترتیب بین مقررات راجع به اعتباراسنادرسمی (درحق متعاملین وقائم مقام آنان )وذیل ماده یک لایحه اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض جمع کرده است درحالی که اگردارنده چنان سندمالکیتی رابه دادگاه ارشادکندمقررات راجع به اعتباراسنادرسمی رانادیده گرفته است .
نتیجه -آرا236-239-242وفق قواعدصادرشده ودرحال حاضرشورامتوجه این آرااست بطوری که میتوان عنوان رویه به آنهاداد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 299-301
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
59

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 242

تاریخ تصویب : 1347/04/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.