×

تعارض در متن یک سند و تقدم محدوده

تعارض در متن یک سند و تقدم محدوده

تعارض-در-متن-یک-سند-و-تقدم-محدوده

وکیل


رای شماره : 243 و 244 - 16/12/1345

رای شورای عالی ثبت
شخصی چهاردانگ ونیم نه دگان ویک گاراژراکه دارای پلاکهای 1539تا 1547و1603بوده درتاریخ 29/1/1316تقاضای ثبت کرد.سپس جمیع موردتقاضا رابموجب سندرسمی درتاریخ 18/7/1316تحت پلاک 1539وتحت عنوان هفت دکان ودوانباربه دیگری فروخت وحدودمذکوردرسندبیع شامل تمام پلاکهای 1539تا1547و1603(اسقاط عددسایرپلاکهامبنی براشتباه بوده است ).
تحدیدحدوددرتاریخ 8/12/17صورت گرفت که درآن ازدوگاراژهم اسم برده شده است وبه بایع دسترسی نبوده است که سندبیع مذکوربااقراراواصلاح شود.هیات تجدیدنظارت بعنوان وقوع اشتباه درتنظیم سندبیع به استنادصدر ماده 25مکررقانون ثبت ،موضوع رادرصلاحیت شوراتشخیص داد.
رای مورخ 16/12/45شورا:
"بااختلاف تعداددکانهاوگاراژواینکه درسند،انبارهم قیدشده اگر موردمعامله چنانکه گزارش حاکی است باموردتقاضای ثبت ازحیث حدود منطبق باشدبایدمعلوم گرددعلت این اختلاف چه بوده است .بااین وضع مقرر میگرددبدواازاین حیث ازطرف ثبت محل موضوع روشن وسپس پرونده درشورای عالی ثبت مطرح گردد".
ثبت مربوطه پاسخ دادکه :دراصل نه دکان ودوانباربودومامورتوزیع اظهارنامه اشتباهاعنوان گاراژرابجای انبارگذاشته ودفترخانه نیزدر موقع تنظیم سندبیع بالااشتباهاهفت دکان نوشته وصحیح آن نه دکان است .
رای مورخ 5/2/46شورا:
"باتوجه به گزارش ثبت محل حاکی ازانطباق حدود،رفع اشتباه مانعی ندارد".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - دراین موردهم مانندموردآرا17-210-241درعبارات سندواحد (سندبیع )تعارض وجودداردزیرادرسندپلاکی که ذکرشده 1539است ولی حدودی که ذکرشده است متعلق به آن پلاک به اضافه چندپلاک دیگراست یامثلا عنوان هفت دکان ذکرشده ولی محدوده ای که ذکرشده شامل محدودنه دکان است وقس علیهذا.
دوم - همانطورکه درموردنظیر(رای 241)دیده شدذکرعبارات راجع به محدوده قویترازسایرعبارات است وبراثرآنهاغلبه میکندعلیهذارویه شورادراین گونه مسائل آرا241-243-244خواهدبود(رای 248نیزدیده شود).
سوم - رای بالانظیررای 19ازجمله مواردی است که شورادستوراصلاح و رفع اشتباه سندرسمی رابه استنادصدرماده 25مکررقانون ثبت داده است علیهذارویه شورادراین امرآرا19-243-244است نه رای 18که فعلامتروک است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 301-303
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
59

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 244

تاریخ تصویب : 1345/12/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.