×

اشتباه درپلاک درسندمعامله ( تعارض آن بادفتر سردفتر ونماینده ) وارجاع بدادگاه - تعارض سند شرطی باثبت دفترسردفترازحیث پلاک - عدم الصاق آگهی بخصوص محل وقوع ملک

اشتباه درپلاک درسندمعامله ( تعارض آن بادفتر سردفتر ونماینده ) وارجاع بدادگاه - تعارض سند شرطی باثبت دفترسردفترازحیث پلاک - عدم الصاق آگهی بخصوص محل وقوع ملک

اشتباه-درپلاک-درسندمعامله-(-تعارض-آن-بادفتر-سردفتر-ونماینده-)-وارجاع-بدادگاه---تعارض-سند-شرطی-باثبت-دفترسردفترازحیث-پلاک---عدم-الصاق-آگهی-بخصوص-محل-وقوع-ملک
رای شماره : 248 - 24/10/1343

رای شورای عالی ثبت
پلاک 150فرعی از96اصلی دربیع شرط بودکه منتهی به صدوراجرائیه و مزایده شدوثالثی خریداری کردوسندانتقال اجرائی صادرشدلکن به جهت فوت خریداروفوت مدیون موردمزایده تحویل نشدوراث خریداربرای تحویل گرفتن مبیع واخذسندمالکیت مراجعه کردندمعلوم شد:
اولا- دردفترسردفترودفترنماینده پلاک وثیقه صحیحاذکرشده است .
ثانیا- دفترخانه تنظیم کننده سنددرمتن سندشرطی رقم 96راکه درست بوده باجوهرقرمزتبدیل به 97کرده است که پلاک 150فرعی از97اصلی ملک شخص دیگری است .
ثالثا-اجرائیه که بایدطبق مندرجات دفترصادرمیشدطبق مندرجات سندشرطی صادرشده است درنتیجه عملیات اجرائی تاصدورسندانتقال اجرائی باپلاک اصلی 97که اشتباه بوده صورت گرفته است .
رای مورخ 24/10/43شورا:
"گزارش حاکی ازعدم تطابق سندانتقال بامندرجات دفتراسنادرسمی ازحیث شماره پلاک است دراینصورت صدورسندمالکیت برطبق سندانتقال موکول به صدورحکم ازدادگاه صلاحیتداراست نسبت به صحت سندمزبورخواهد بود".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - حدودمبیع شرطی دردفترسردفترونماینده وسندشرطی مزبورو اجرائیه وآگهی مزایده وسندانتقال اجرائی یکی است وهمان حدودپلاک 150 فرعی از96اصلی است وهمانطورکه درآرا241-243-244-249دیده شدومیشوددر مقام تعارض محدودبامسائل دیگر(ازقبیل شماره پلاک ،مانندمانحن فیه ) محدوده اقوی است وبایدطبق آن عمل شود.پس مبیع شرطی محرزومعین است ودر صورت طرح قضیه دردادگاه هم راه حل برای فصل خصومت همین استدلال است .
دوم - فقط آگهی الصاقی (ماده 85 نظامنامه )به غیرمحل ملک مورد وثیقه الصاق شده است (یعنی درمحل ملک پلاک 150فرعی از97اصلی که مورد وثیقه نبودالصاق شد)که دراین موردهرچندبرعملیات اجرائی نقصی واردشده است ولی باصدورسندانتقال اجرائی اقدامی درشورایعالی ثبت مقدورنیست (رای 69-185).
علاوه براین موعددوماه ماده 25مکررقانون ثبت هم منقضی است ومعلوم نیست که عدم رعایت ماده 85 نظامنامه اجرامخل به رکن عملیات اجرائی باشد (رای 36).
نتیجه - دادن سندمالکیت به وراث خریداراشکالی نداشت (نظیررای 249).
(آرا27-30-31-185)ازحیث اینکه علم بعدم مخالفت سندمالکیت با قانون ،شرط صدورسندمالکیت است ملاحظه شودزیرااحتمال این امردربین است که شورادررای بالابراین قاعده ازتجویزصدورسندمالکیت خودداری کرده است مع الوصف رای 249نسبت به رای حاضرخالی ازمغایرت نیست ).
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 306-307
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
59

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 248

تاریخ تصویب : 1343/10/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.