جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


تاریخ : 9/8/1378 شماره دادنامه : 297 - 298 - 299 -300

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت قاعده تفکیک و استقلال قوای مقننه ، مجریه و قضائیه از یکدیگر، وضع قانون در عموم مسائل را بشرح دو اصل 58و71 به مجلس شورای اسلامی و در حد مقرر دراصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داده است که با این وصف اطلاق قانون و یا تعمیم مطلق وجوه ممیزه آن به مقررات موضوعه سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانونی ندارد و این قبیل مصوبات از مقوله تصویب نامه ها و آئین نامه ها و نظامات دولتی محسوب می شود و در صورت عدم مخالفت با احکام شرع و قوانین وخارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و مخالف با احکام شرع و قوانین وخارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه معتبر و متبع است 0 همچنین قانون اساسی با تاسیس مرجع قضائی نوین دیوان عدالت اداری بشرح اصل 173 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان را در صلاحیت دیوان مذکور قرار داده و حدود صلاحیت و اختیارات آن رابه حکم قانونگذار موکول کرده است که براساس آن قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1360 به تصویب رسیده و به موجب ماده 11 این قانون رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات و نظامات دولتی و تصممیات و آراء قطعی مراجع غیرقضائی از قبیل دادگاههای اداری ، شوراها، کمیسیونها و هیاتها از جهت مقرر در قانون از جمله تکالیف دیوان اعلام شده است 0 نظر به اینکه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مفید جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج ازحدود امور مذکور و یا مغایر قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله سلب حق رسیدگی به شکایات توسط مراجع قضائی و نفی صلاحیت آنان نمی باشد، مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ 11/6/1365 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مرجع قضائی صالح در خصوص مورد و نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دو مصوبه مذکورابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *
شماره 74/78156/71306/70127/86 27/9/1378
کلاسه پرونده 70/7186/74127/78156/306
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای بهزاد فضائی فر،آقای مهدی بزرگی ، آقای مهدی سرچاهی آقای علیرضا انگورانی 0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مصوبه هشتادوسومین جلسه مورخ 11/6/1365 و چهارصدوسی ونهمین جلسه مورخ 25/12/1377شورای عالی انقلاب فرهنگی 0

مقدمه : شکات بشرح دادخواستای تقدیمی اعلام داشته اند: شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه هشتادو سومین جلسه مورخ 11/6/1365 وچهار صدوسی ونهمین جلسه مورخ 25/12/1377 احکام نهائی صادر شده توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی و همچنین کمیته انضباطی دانشگاهها را قطعی و غیرقابل شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، بازرسی کل کشور و غیرقابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری که براساس اصول 17417317090 قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام وظیفه می نمایند اعلام داشته است 0 این مصوبات مغایر اصول 4 و 36 و 61 و 90 و 159 و173 قانون اساسی و خارج از صلاحیت مرجع تصمیم گیرنده و خلاف شرع می باشد لذا ابطال آنها با استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست 0
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1739/م دش مورخ 30/7/70 اعلام داشته اند: 1 در ابتدای کار شورای عالی انقلاب فرهنگی زمانی که ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان در دست تصویب بود، با توجه به اینکه مسئله ماهیت قضائی داشته و برخی موارد مستلزم دستور توبیخ ، مجازات و سلب مزایا و برخی حقوق از دانشجویان است ، ضروری تشخیص داده شد که طبق نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363 ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت (مقام معظم رهبری فعلی ) از حضرت امام قدس سره کسب تکلیف نمود تا حدود اختیارات شورای عالی را در این زمینه مشخص نمایند0 همانطور که در پی نوشت نامه آمده است ، حضرت امام قدس سره ضوابط و قواعدی را که شورای عالی وضع می نماید در حد قانون دانسته و فرموده اند که به آنها باید ترتیب اثر داده شود0 2 با توجه به مفاد بند1 فوق شورای عالی ضوابط و قواعدی را در مورد گزینش و کمیته انضباطی دانشجو وضع نموده و به مراجع ذیربط جهت اجراء ابلاغ نموده در عمل مشخص شد که تصمیمات گزینش کمیته انضباطی دانشجو از طریق مراجعی نظیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ، بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در معرض مخلافت و حتی نقض قرار می گیرد0 شورای عالی برای جلوگیری از این اشکال مصوبه جلسه مورخ 11/6/1365 را به مراجع ذیربط ابلاغ نمود0
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2113 مورخ 18/9/1370 اعلام داشته اند: شکایت آقای بهزاد فضائی فر مبنی بر اعلام خلاف شرع بودن مصوبه هشتاد و ومین جلسه مورخ 11/6/1365 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد: همانگونه که در متن مصوبه مذکور آمده است چون این مصوبه با استفاده از اذن مقام معظم رهبری حضرت امام (قدس سره الشریف ) وضع شده است فلذا خلاف شرع نمی باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 16016 مورخ 28/11/1378

30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
300
تاریخ تصویب :
1378/08/09
تاریخ ابلاغ :
1378/11/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :