جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


تاریخ :7/9/1378 شماره دادنامه :328 کلاسه پرونده :77/158

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مرجع وضع مقررات استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به اذن قانونگذار هیات سه نفره جانشین هیات امناء موسسات فوق الذکر است ، بنابراین وضع شرایط خاصی به منظور ارتقاء مرتبه اعضاء رسمی هیات علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی توسط کمیته ارتقاء که در مقرارت موضوعه تعریف و تبین نشده خارج از حدود اختیارات کمیته مزبوراست و بدین جهت مصوبه مورخ 23/7/76 آن کمیته مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *

شماره ه/77/158 19/10/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدجعفر حبیب زاده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 6485/1مورخ 19/8/1376 دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، دبیر کمیته ارتقاء دانشگاه تربیت مدرس پرونده اینجانب را به دلیل عدم ارائه مقاله در مجلات معتبر خارج از کشور به دانشکده علوم انسانی عودت داده اند0 این تصمیم نمی تواند نسبت به پرونده های در جریان تسری پیدا کرده عطف بماسبق شود0 همچنین در آئین نامه ارتقاء مرجع بررسی پرونده افراد ذینفع هیات ممیزه است و کمیته ارتقاءجایگاه قانونی ندارد و در هیچیک از مقررات و آئین نامه ها بین مجله معتبر علمی داخلی و خارجی تمایر یا رجحانی قایل نشده اند و ارائه مقاله محدود به درج در مجله خارجی نشده است و لذا بخشنامه کمیته ارتقاء دانشگاه خارج از حدود صلاحیت مرجع مذکور است 0 بنا به مراتب ابطال بخشنامه شماره 16485/1 مورخ 19/8/1376 کمیته ارتقاءدانشگاه تربیت مدرس مورد تقاضاست 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا و متسشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از اداء توضیحات نمایندگان دانشگاه تربیت مدرس وتوجه به مفاد لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه بشماره 3607 مورخ 7/9/1378 و بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 16016 مورخ 28/11/1378

30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
328
تاریخ تصویب :
1378/09/07
تاریخ ابلاغ :
1378/11/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :