×

اشتباه وتعارض دراسم وتاریخ روز مزایده - تعارض اسم روز مزایده باتاریخ آن

اشتباه وتعارض دراسم وتاریخ روز مزایده - تعارض اسم روز مزایده باتاریخ آن

اشتباه-وتعارض-دراسم-وتاریخ-روز-مزایده---تعارض-اسم-روز-مزایده-باتاریخ-آن-
رای شماره : 277 - 29/12/1342

رای شورای عالی ثبت
آگهی مزایده ملکی منتشروروزجلسه مزایده پنجشنبه 3/11/42بوده است درپیش نویس که به روزنامه فرستاده شداشتباهایکشنبه سوم بهمن قیدشدکه در روزنامه هم بهمین صورت طبع گردید.درآگهی های محلی پنجشنبه 3/11/42به درستی ذکرشد.مدت دوماه ماده 25مکررقانون منقضی است وبهرصورت کلمه (یکشنبه )اشتباه بودوتاریخ 3/11/42باروزیکشنبه وفق نمی داده وبا پنج شنبه وفق میدهد.
رای مورخ 29/12/42شورا:
"اشتباهی که درآگهی مزایده راجع به تاریخ شده موثروآگهی مزبور برخلاف مقررات اجرائی بوده است ".
* سابقه *

***
شرح -این رای نظیررای 83است بااین فرق که درآنجااسم روزدرست است ولی تایخ درست نیست ومعلوم نیست مقصودآگهی کننده متوجه اسم روزاست ویا متوجه تاریخ آن ،درمانحن فیه بعکس اسم روزاشتباه ونادرست است (یعنی به جای پنجشنبه ،یکشنبه ذکرشده است )وتاریخ درست است ولی این تاریخ درست بااسم روزوفق نمیدهدودرنتیجه معلوم نیست که مقصودآگهی کننده متوجه اسم روزاست یامتوجه تاریخ پس ازحیث نتیجه فرقی بین مانحن فیه وموردرای 83 نیست وبه همین جهت درهردومورد،شورااشتباه راموثرشمرده است .
نکته - موردمانحن فیه ازباب تعارض اسم ووصف روزمزایده است (اسم روزمزایده یکشنبه ووصف روزمزایده مورخ به تاریخ 3/11/42است که باهم مطابقت ندارند)ومرجحی برای ترجیح یکطرف نیست .
تبصره - مزیتی که دررای 277نسبت به رای 83دیده میشوداین است که شورااشتباه درمشخصات روزمزایده رامخل به رکن عملیات اجرائی (رای 36) دانسته ودرخارج ازدوماه ماده 25مکررقانون ثبت به این امررسیدگی کرده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 354-355
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
60

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 277

تاریخ تصویب : 1342/12/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.