×

علم بصدور اجرائیه کافی برای تحقق ابلاغ است - ابلاغ اوراق اجرائی به وراث متعهد

علم بصدور اجرائیه کافی برای تحقق ابلاغ است - ابلاغ اوراق اجرائی به وراث متعهد

علم-بصدور-اجرائیه-کافی-برای-تحقق-ابلاغ-است---ابلاغ-اوراق-اجرائی-به-وراث-متعهد
رای شماره : 281 - 30/07/1343

رای شورای عالی ثبت
اجرائیه علیه ورثه بدهکارصادرشدوبه هدایت بستانکاربه یکی ازورثه درمحلی غیرازاقامتگاه متن سند(که متعلق به خودبدهکارمتوفی بوده است ) ابلاغ شدواوتعهدکردبه دیگران برساند.جلسه مزایده برگزارشدسپس کنترل به ابلاغ اجرائیه ایرادکرد.دوماه ماده 25مکررقانون ثبت منقضی است .
رای مورخ 30/7/43شورا:
"صرف نظرازاینکه طبق حکایت پرونده ورثه ازجریان صدوراجرائیه اطلاع حاصل نموده اندمدت دوماه مقرردرماده 25مکررقانون ثبت منقضی شده است ".
* سابقه *

نکات توضیحی :
اول - جزاول استدلال (یعنی اطلاع ورثه )کافی برای عدم اعاده عملیات اجرائی واعتباروصحت آن است وقابل چشم پوشی نیست (نظیرآرا279-280). دوم -اگرازجزاول استدلال چشم بپوشیم وصرف نظرکنیم جزدوم استدلال (یعنی انقضادوماه ازپایان عملیات اجرائی )کافی به منظورنیست زیراهر گاه ابلاغ اجرائیه نشده باشدویاابلاغ مخدوش باشدمطابق آرا43-44-46-47- 276شورا(وآرادیگر)به رکن عملیات اجرائی صدمه رسید(رای 36)وخارج ازدو ماه مذکورقابل رسیدگی است ودرواقع دررای 281سوابق مذکوردرنظرگرفته نشده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 358-359
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
60

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 281

تاریخ تصویب : 1343/07/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.