جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.تاریخ : 9/5/1378 شماره دادنامه : 232 و233

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق تبصره یک ماده 3 قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین وتکنسین ها مصوب 1338 پرداخت فوق العاده کارگاه به مشمولان قانون مزبور منوط به انجام وظیفه آنان بطور تمام وقت در محل کارگاه بر مبنای تعریف و تشخیص مصادیق کارگاه توسط مرجع صلاحیتدار است و پرداخت فوق العاده مزبور به کلیه مشمولان قانون فوق الذکر بدون احراز اشتغال به کار تمام وقت آنان در محیط کارگاه مجوز قانونی ندارد0 بنابراین دادنامه های صادره از شعب بدوی دیوان مبنی بر رد ادعا و شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود0 این رای به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد شمابه برای شعب دیوان و سایر مراجع دیربط لازم الاتباع است 0
رئیس هایت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره : 76/68و77/396 20/8/1378
تاریخ : 9/5/1378 شماره دادنامه : 232 - 233
کلاسه پرونده : 76/7768/396
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای عطاءالله جمیاری ، آقای حسن مولوی نژاد
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و4 و6 و7 و9 و11 و12 و14 و15 و17 و18 و19 و20 دیوان عدالت اداری

مقدمه : 1 شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/255 موضوع شکایت آقای رضا عسگری به طرفیت سازمان هواشناسی کشور، به خواسته الزام به اجرای حکم مورخ 22/4/53 بشرح دادنامه شماره 71 مورخ 6/2/1372 چنین رای صادر نموده است ، طبق نامه مورخ 22/4/55 صادره از رئیس سازمان هواشناسی کشور مبلغ خواسته حق شاکی شناخته شده و مقرر گردیده که براساس ماده 51 قانون محاسبات عمومی پرداخت شودو سازمان خوانده نیز مراتب را تایید نموده است وعدم اعتبارسلب حق مسلم شاکی نیست ، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به پرداخت مبلغ مندرج رد نامه فوق الذکر صادر می گردد0
2 شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/316 موضوع شکایت آقای سلمان سرخابی به طرفیت ذیحسابی سازمان هواشناسی به خواسته رسیدیگ به عدم پرداخت فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره 531 مورخ 28/6/73 چنین رای صادر نموده است ، ادعای شاکی با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسینها مصوب 28/10/1338 موجه و استحقاق نامبرده به دریافت فوق العاده مورد مطالبه محرز می باشد و نبودن اعتبار و صدور بخشنامه های 24/606 مورخ 29/2/1341 و24/7862مورخ 7/3/1351نمی تواند سلب حق قانونی شاکی و مجوز عدم ایفاد تعهدات مالی سازمان خوانده باشد، لذا حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر می گردد0
3 شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/163 موضوع شکایت آقای مجتبی معصومی بطرفیت سازمان هواشناسی به خواسته رسیدگی به عدم پرداخت فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره 553 مورخ 28/6/1373 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه استخدام مهندسین و000 و حکم مورخ 27/4/55 رئیس وقت سازمان هوا شناسی که به استناد دستورالعمل وزارت دارائی و نامه شماره 752/4 مورخ 18/8/53 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بموجب صورتجلسه مورخ 21/4/54 سازمان هواشناسی و بر اساس تبصره یک ماده 3 فوق الاشعار صادر گردیده ، شکایت موجه و استحقاق نامبرده به دریافت فوق العاده مورد مطالبه محرز می باشد0 لذا حکم به ورود شکایت و لزوم پرداخت فوق العاده مورد مطالبه طبق مقررات و براساس ماده 51 قانون محاسبات عمومی اعلام می گردد0
4 شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/593موضوع شکایت آقای حسین غلامی نژاد به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته الزام به پدراخت فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره 1311 مورخ 12/9/73 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به اینکه عدم پرداخت فوق العاده مطالبه شاکی به دنبال اصدار بخشنامه های شماره 24/6060 مورخ 29/2/41و24/7862 وزارت دارائی وقت در تعریف کارگاه بوده است ، علیهذا تخلفی از ناحیه سازمان مشتکی عنه صورت نگرفته است و حکم به رد شکایت اصدر می گردد0
5 شعبه هفدهم در رسیدیگ به پرونده کلاسه 73/541 موضوع شکایت آقای محمدرضا میکائیلیان به طرفیت وزارت راه وترابری سازمان هوا شناسی کشور به خواسته پرداخت فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره 808 مورخ 20/9/73 حکم به ورود شکایت شاکی و لزوم پرداخت فوق العاده مورد نظرصادر نمود هاست 0
6 شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/300 موضوع شکایت آقای مارکار نادر به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته مطالبه فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره 37 مورخ 10/1/1374 چنین رای صادر نموده است ، با توجه به پاسخ مشتکی عنه مبنی بر اینکه علت عدم پرداخت فوق العاده مذکوراصدار بخشنامه 24/6060مورخ 29/2/41 مسئولین وقت وزارت دارائی در مورد تعریف کارگاه بوده و سازمان یاد شده نقشی در بشخنامه صادره نداشته و مجری بخشنامه بوده است ، علیهذا قرار رد شکایت صادر می شود0
7 شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/1402 موضوع شکایت آقای قاسم اشرف گنجوئی به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره 928 مورخ 22/9/73 چنین رای صادر نموده است ، شاکی بعنوان کمک مهندس مشمول تبصره یک ماده 3 قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسینها مصوب 1338 بوده ، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر استخقاق وی به دریافت فوق العاده کارگاه صادر و اعلام می گردد0
8 شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده 73/1486 موضوع شکایت آقای اصغعر ملکی اردلان به طرفیت سازمان هواشناسی به خواسته درخواست حق کارگاه بشرح دادنامه شماره 422 مورخ 7/5/74 چنین را ی صادر نموده است ، نظر به اینکه صدور بخشنامه شماره 24/6060مورخ 29/2/41 قانونا" مانع پرداخت و تضییع کننده حق قانونی شاکی محسوب نمی گردد لذا حکم به الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حقوق مورد مطالبه صادر و اعلام می گردد0
9 شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/658 و73/667 موضوع شکایت آقای رضا جهاندیده و آقای بیوک جواهری به طرفلیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته اجرای حکم مورخ 27/4/55و23/4/55 بشرح دادنامه شماره 465 مورخ 17/5/74 چنین رای صادر نموده است ، با عنایت به برخورداری اشکی از مزایای ماده یک قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین وکمک مهندسین ، فلذا شکایت نامبرده واردتشخیص و رای بر الازم سازمان طرف شکایت به اجرای مندرجات حکم مورد بحث صادر می شود0
10 شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/669و72/1127 موضوع شکایت آقای عنایت الله جمیاری و حسن دیوسالار به طرفیت سازمان هواشناسی کشوری به خواسته مطالبه فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره 614و616 مورخ 5/9/74 چنین را یصادر نموده است ، با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنسین ها مصوب 1338 و اینکه پرداخت مزایای مقرربه اینگونه مستخدمین منصرف ازتعریف کارگاه و با توجه به کارتمام وقت در محلی که هواشناسی تعیین می نماید مقرر گردیده است ومزایا مروبطه مورد قبول سازمان خوانده نیز واقع شده ، بنا به مراتب شکایت شاکی وارد و حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت فوق العاده مذکور و الزام خوانده به پرداخت آن صادر می گردد0
11 شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/629موضوع شکایت آقا یمحمدحسین جنتی به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته مطالبه فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره 652 مورخ 8/9/74 چنین رای صادر نموده است ، با التفات به اینکه در تبصره یک ازماده 3 قانون نحوه استخدام مهندسین وکمک مهندسین وتکنسینهامصوب 28/10/38 فوق العاده منظور نظر شاکی مقرر گردیده است و حکم استنادی بر اساس آن اصدار یافته است و بخشنامه شماره 24/7862 ناقض آن مسقط حق شاکی تشخیص نمی گردد0 لذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت صادر می گردد0
12 شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده 73/517 مووضع شکایت آقای سیدحمزه اجاقی درگاه به طرفیت سازمان هواشناسی کشور به خواسته درخواست فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره 1218 مورخ 9/11/74 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه مستند اداره طرف شکایت به عدم پرداخت فوق العاده کارگاه مستند به بخشنامه شماره 24/6060 مورخ 29/2/41 وزارت دارائی می باشد و نظر به اینکه قبل از ابطال بخشنامه مذکور امکان تشخیص خلاف بود اقدام اداره طرف شکایت ممکن نیست ، لذا قرار رد شکایت شاکی صادر می گردد0
13 شعبه نهم در رسیدگی به پورنده کلاسه 73/142 موضوع شکایت آقای حسن مولوی نژاد به طرفیت سازمان هواشناسی کشوری به خواسته اعتراض به حکم صادره بشرح دادنامه شماره 252 مورخ 21/3/75 چنین رای صادر نموده است ، وزارت امور اقتصادی و دارائی به لحاظ عدم انطباق عنون کارگاه با محل خدمت شاکی و عدم شمول مقررات مربوط با عنایت به تعریف کارگاه وضوابط مربوط به تعلق فوق العاده کارگاه نامبدره را ذیحق به دریافت آن ندانسته واز تامین اعتبار و قرار دادن آن در اختیار سازمان متبوعه شاکی به جهات مذکور خودداری کرده و نتیجتا" سازمان طرف شکایت نقشی در خصوص مورد نداشتته است ، لذا تخلفی از سوی متشکی عنه از مقررات مشهود نیست وشکایت رد می شود0
14 شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/204 موضوع شکایت آقای محمدعلیپور به طرفیت سازمان هواشناسی به خواسته پرداخت فوق العاده حق کارگاه بشرح دادنامه شماره 175 مورخ 4/5/75 چنین رای صادر نموده است : با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه استخدام مهندسین واینکه عدم تامین اعتبار موجب سقوط حقوق مکتسب شاکی نمی گردد، لذا به جهات مذکور حکم به ورود شکایت صادرمی گردد0
15 شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/857 موضوع شکایت آقای عطاءالله جمیاری به طرفیت ذیحاسبی سازمان هواشناسی کشوربه خواسته پرداخت حق کارگاهی بشرح دادنامه شماره 590 مورخ 10/5/75 چنین رای صادر نموده است ، چون سازمان هواشناسی نقشی در عدم پرداخت مطالبات خواهان نداشته است ، طرح دعوی علیه سازمان فاقد وجاهت بوده لذا از ناحیه سازمان هواشناسی در ارتباط با شکایت شاکی تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست وچنانچه وزارت دارائی با صدور بخشنامه موجب عدم پرداخت وجوه مورد مطالبه شده ، اظهار نظر نسبت به آن با شعبه دیوان نبوده و در صلاحیت عمومی دیوان می باشد، حکم به رد شکایت صادر می نماید0
16 شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1453 موضوع شکایت آقای ایرج جلیلی تهرانی به طرفیت سازمان هواشناسی کشوربه خواسته مطالبه فوق العاده کارگاه بشرح دادنامه شماره 413 مورخ 11/4/77 چنین رای صادر نموده است ، با عنایت به اینکه از ناحیه اداره خوانده بطور ضمنی استحقاق شاکی در مطالبه موضوع مورد خواسته تایید شده است 0 جائی برای تردید در حقانیت شاکی باقی نمی ماند بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی صادر می گردد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی بتریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظردیوان تشکل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

30

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
233
تاریخ تصویب :
1378/05/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
سند