×

عدم رعایت ماده 10 نظامنامه اجراء

عدم رعایت ماده 10 نظامنامه اجراء

عدم-رعایت-ماده-10-نظامنامه-اجراء
شماره : 288 - 30/06/1343

رای شورای عالی ثبت
باوجوداعلان تغییراقامتگاه ازطرف بدهکار،اجرائیه ای به همان آدرس متن سندابلاغ شدکه پیش ازتشکیل جلسه مزایده مورداعتراض بدهکار واقع گردیدورئیس اجراشکایت اوراردکردبه این دلیل که درآدرس جدید، پلاک ذکرنشده است .هیات تجدیدنظررای بدوی راتاییدکردوکلمه (فعلی ) عدم دوام رامیرساندوحال اینکه شرط اقامتگاه ،بنابردوام است .
رای مورخ 30/6/43 شورا:
"باتوجه به اطلاع دادن بدهکار،تغییرمحل اقامت خودراقبل ازابلاغ اجرائیه ،ابلاغ آن بهمان محل اقامت سابق برخلاف ماده 10آئین نامه بوده است واجرائیه بایدبه همان محل اقامت بدهکارکه بعداتعیین نموده است ابلاغ شده باشد".
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 364-365
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
61

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 288

تاریخ تصویب : 1343/06/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.