×

عدول ازرهن باذکر حق عدول درسند رهن ، جائزاست

عدول ازرهن باذکر حق عدول درسند رهن ، جائزاست

عدول-ازرهن-باذکر-حق-عدول-درسند-رهن-،-جائزاست-
رای شماره : 297 - 27/03/1344

رای شورای عالی ثبت
باتوجه به رای 296ثبت اصفهان پرسید:اگرحق اعراض ازرهن درسندقید شده باشدآیافقط قبل ازصدوراجرائیه میتوان اعراض کرد؟واگربعدازصدور اجرائیه میتوان عدول کردتاچه تاریخی میتوان عدول کرد؟
رای مورخ 27/3/44شورا:
"درصورتی که ضمن عقدرهن ،امکان اعراض مرتهن ازرهن ،قیدشده باشد انصراف مرتهن ازرهن درحین عملیات اجرائی ،مخالف قراردادنخواهدبودو اگرمرتهن ازرهن اعراض کرداستفاده ازعین مرهونه برطبق مقررات مربوط به رهن موردنخواهدداشت ".
* سابقه *


شرح - رویه شورافعلاآرا296-297-231است که بموجب آن :
اولا- شرط استفاده ازحق عدول ازرهن ،این است که این حق درسندرهن قیدشده باشد.
ثانیا- دراین صورت عدول ازرهن پیش ازصدوراجرائیه وپس ازآن تا تاریخ مزایده جائزاست .هرگاه حق عدول درسندقیدنشده باشدرویه کنونی شورا آرا295-300(ومفهوم مخالف رای 296)است که برای تشخیص امکان اعراض ، بستانکاربایدبه دادگاه صلاحیتدارمراجعه کند.
(رای 300ملاحظه شود)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 377
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
61

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 297

تاریخ تصویب : 1344/03/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.