جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


رای شماره : 368 - 16/09/1346

رای شورای عالی ثبت
عده ای تقاضای ثبت قطعه زمین مزروعی راکه فاقدپلاک بوددرتاریخ 1/2/1319کردندشماره 2479برای آن معین ودرسال 1324تقاضای ثبت آن بعنوان موقوفه پذیرفته شد.مدارک متقاضیان عبارت است ازاستشهادمحلی - سواد وقفنامه عادی - قبوض رسمی پرداخت مالیات - قراررددعوی راه آهن که به صورت اعتراض به ثبت آنان دردادگاه مطرح بوده وراه آهن دعوی خودرا استردادکرده بود.
آگهی نوبتی وتحدیدی منتشروموعداعتراض بدون واخواهی سپری شد. اداره راه آهن درمحدوده موردتقاضاتاسیسات وتصرفات داردوادعااحیا موات میکند.
هیات نظارت درتاریخ 28/7/44بعلت عدم رعایت ماده 81 نظامنامه قانون ثبت رای به بطلان تحدیدحدودداد.
درتاریخ 14/9/45 تقاضای ثبت همان ملک ازراه آهن پذیرفته شدکه تقاضای ثبت مکرربودضمناتصدیق شده که مدتی پیش ازتقاضای ثبت موقوفه پلاک مذکوردرتصرف اداره راه آهن بوده ومتقاضیان ثبت موقوفه عکس العملی نشان نمی دادندکه این قرینه جانب مدارک آنان راتضعیف میکند.
رای مورخ 16/9/46شورا:
"تقاضای ثبت نسبت به متصرفات راه آهن باطل است ".
نکات توضیحی :
اول - رسیدگی شوراپس ازانقضامواعداعتراض است وهم چنین است رسیدگی هیات نظارت .
دوم - موضوع تعارض درمالکیت ووقفیت (که درمانحن فیه جای تعارض درمالکیت وتعارض درتصرف راگرفته است )پس ازقبول تقاضای ثبت ،مورد توجه وطرح درشوراواقع شده است .
(نظیرآرا348-349-363-367).
سوم - تقاضای ثبت مکرربدون تعددشماره پلاک پذیرفته شده است .
(نظیررای 307)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 481-482
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
64
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
368
تاریخ تصویب :
1346/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :