جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


رای شماره : 371 - 18/03/1347

رای شورای عالی ثبت
شخصی درسال 1311تقاضای ثبت پلاک 31فرعی واقع درقریه درزکنی راکرد ودرتاریخ 23/12/1313مرد.تقسیم نامه رسمی مورخ 7/7/1339حاکی است ماترک متوفی تقسیم وزمین پلاک 31فرعی سهم رحیم شدوتحقیقات محلی تصرف رحیم ومورث اوراازحین تقاضای ثبت تاتاریخ تحقیقات تاییدکرد.
اداره املاک سندرسمی شماره 13113مورخ 9/1/1320رانشان داده که خانه شماره 20واقع درزمین مزبوروعرصه خانه بموجب این سندتوسط رحیم فروخته شده است ودرسندنوشته شده است :"بطوری که برای فروشندگان درششدانگ قریه مرقوم به هیچ اسم ورسم حقی نمانده باشد"ورحیم درسال 1319کشاورزودهبان قریه بودوتصرف اوبه نمایندگی بوده نه مالکانه .پیش نویس سندمالکیت بنام رحیم تهیه شدلکن اداره املاک تقاضای ثبت رحیم راکرد.
رای مورخ 18/3/47شورا:
"باملاحظه سندشماره 13113دفتر15...درصورتی که سندمالکیت نسبت به ششدانگ قریه درزکنی ....صادرشده است مدعی حق میتواندبه دادگاه مراجعه کند".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - به فرض عدم صدورسندمالکیت هم همان سندرسمی علیه فروشندگان کافی است وماخوذبه آن هستندوباوجوداین سندرسمی تصرفات مالکانه ناقل رانمی توان احرازکرد.
دوم - دراین موردهم پس ازانقضامواعداعتراض شوراواردرسیدگی شده است ورویه وقانون (یعنی مفهوم مخالف ماده 22قانون ثبت وبندهشتم 25 قانون ثبت" href="/tags/64273/ماده-25-قانون-ثبت/" class="link">ماده 25 قانون ثبت )هم همین است .
سوم -ازرای شوراتلویحاابطال ثبت اخیردانسته میشودزیرابدیهی است تقاضای ثبت ملکی که قبلاثبت شده ازروشن ترین نمونه های ثبت مکرراست که باطل است (بنگریدفهرست الفبائی - عنوان "ثبت مکرر").
نتیجه -ازمطالعه آرا361-371 معلوم است که رویه شوراوهیئت نظارت بررسیدگی پس ازانقضامواعداعتراض است وشورافقط دررای شماره 1وهیات نظارت دررای 359به ماده 24قانون ثبت استنادکرده وازرسیدگی امتناع ورزیده اند.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 484-485
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
64
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
371
تاریخ تصویب :
1347/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :