جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


رای شماره : 372 - 24/11/1346

رای شورای عالی ثبت
مالک 26قطعه زمین (که پلاک 32و33هم ازآن جمله بود)درسال 1310 تقاضای ثبت کردوسندمالکیت همه قطعات جزقطعه 32درمرداد1316صادر گردید.عده ای درآذر1316تقاضای ثبت مرتع ودیمزارمحل قطعات مذکوررا کردندکه بدون پلاک بودوآخرین شماره که 183بودبرای آن معین شد.موقع تحدید حدودپلاک 183اهل ده اعتراض کردندوبه "محقق ثبت "فرستادندونتیجه رسیدگی معلوم نیست .
پلاک 183درموقع تحدیدپلاک 33را(که قبلاتحدیدشده بودوسندمالکیت آن صادرگردیده بود)درمحدوده خودگرفت ومتقاضیان ثبت پلاک 183اعتراف کردندکه مرتع مزبورملک همه اهل ده است وآنان ازنظرحفظ حقوق عامه بنام خودتقاضای ثبت آنراکرده اند!
رای مورخ 24/11/46شورا:
"تقاضای ثبت به پلاک 183فرعی که بنابررسیدگی های معمول جزمحدوده ثبت شده به پلاک 33میباشددرخواست ثبت مکرراست وباطل میشود".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول -ازنظرابطال ثبت مکررباپلاک متعدداین رای شبیه آرا301-349 354است .
دوم -ازنظرابطال ملک ثبت شده نظیررای 371-373است
سوم - ضبط رای 372-373بدنبال رای 371ازآنرواست که درآراسابق گفتیم طبق بندهشتم ماده 25قانون ثبت به محض اینکه ملکی دردفتراملاک ثبت شدهیات نظارت وشورایعالی ثبت صلاحیت رسیدگی ندارند:درمواردآرا371 372-373ونظائرآنهااین بحث به میان آمده است که هرگاه سندمالکیت ملکی صادرشده باشدوسپس دیگری تمام یاقسمتی ازملک موضوع آن سندراموردتقاضای ثبت قراردهدوپذیرفته شودوذینفع به مراجع اداری ثبت شکایت کندچون بهر حال دریکی ازدوسمت اختلاف ،سندمالکیت صادرشده است هیات نظارت وشورا صلاحیت رسیدگی ندارندوبایدطرفی به دادگاه مراجعه کنند.این نظرراشورا درسه رای بالاردکرده واین بحث رامشمول ماده 22قانون ثبت دانسته است به این معنی که شناسائی مالکیت صاحب سندمالکیت مستلزم عدم شناسائی تقاضای ثبت طرف وابطال آن تقاضااست علیهذابند8 ماده 25قانون ثبت ارتباطی به موردآرا371-372-373نداردورویه شوراهمین است ورای مخالف هم دیده نشده است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 486-487
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
64
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
372
تاریخ تصویب :
1346/11/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :