جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رای شماره : 373 - 01/12/1346

رای شورای عالی ثبت
سندمالکیت پلاک 33و34صادروتسلیم شدسپس درتاریخ 10/4/1327 اظهارنامه ثبت قطعه ای ازمحدوده پلاک 34بعنوان ازقلم افتاده باپلاک 40 ازدیگری پذیرفته شدکه صاحب سندمالکیت مذکوربه تقاضای ثبت اواعتراض کردوبراثراسترداددعوی ازطرف معترضین قرارسقوط دعوی صادرگردید.
برای تعیین تکلیف تقاضای ثبت پلاک 40کسب دستورشدوتوضیح داده شد که تحقیقات محلی اثبات میکندکه متقاضی تصرف نداردوازعهده معرفی حدود هم برنیامده است ،فقط اتکااوبه استرداددعوی ازطرف معترض است .
رای مورخ 1/12/46شورا:
"باملاحظه گزارش ورسیدگی هائی که بعمل آمده وحاکی ازعدم تصرف متقاضیان ثبت نسبت به پلاک 40میباشدواینکه پلاک مزبورداخل درمحدوده املاک ثبت شده 33و34 گزارش شده است تقاضای ثبت بعنوان پلاک 40باطل میشود".
* سابقه *

شرح - استرداددعوی ازطرف صاحب سندمالکیت ،مستلزم اقراربه نفع متقاضی پلاک 40واعتراف به مالکیت اونیست زیرااحتمال میرودغرض از استرداد،استفاده ازاعتبارسندمالکیت خود(درحدودماده 22قانون ثبت ) ونهادن باراثبات دعوی مالکیت به دوش متقاضی ثبت پلاک 40باشدکه قهرا بصورت دعوی ابطال سندمالکیت پلاک 34درمحدوده پلاک 40میباشد.
(نظیررای 371-372)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 487-488
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
64

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
373
تاریخ تصویب :
1346/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :