جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


رای شماره : 374 - 04/03/1347

رای شورای عالی ثبت
شخصی ششدانگ عرصه واعیان پلاک 1032رادرتاریخ 11/1/1311مورد تقاضای ثبت قراردادوپذیرفته شدآقای فتح الله پس ازنشرآگهی نوبتی اعتراض کردوسپس دعوی رااستردادنمود.
درتاریخ 17/3/12تحدیدحدودسندمالکیت سه دانگ مشاع آن صادرگردید که بعدابه دیگری منتقل شد.
آقای فتح الله وعلی درسال 1316چهاردانگ مشاع ازپلاک 1032رابه ضمیمه پلاکهای 1031و1033وچندپلاک دیگرتقاضای ثبت کردندوپذیرفته شد. پس ازنشرآگهی نوبتی وتحدیدی ازطریق دادگاه اقدام به افرازکردندولی پلاک 1032رامعترض نشدندموقع تحدیدحدودهم پلاک 1032رااستثناکردندوتحدید حدودنشد.
متقاضی ثبت اولیه پلاک 1032سه دانگ مانده آن راکه سندمالکیت نداشت به دیگری فروخت وخریدارتقاضای صدورسندمالکیت کرددراین موقع توجه به وقوع تقاضای ثبت مکرردرموردپلاک 1032شد.
هیات نظارت رای دادکه باحضورمتقاضیان بعدی ثبت پلاک 1032 اظهارنامه های بعدی اصلاح وپلاک 1032حذف شودتابتوان به خریدارسه دانگ پلاک 1032ازمتقاضی اولیه ،سندمالکیت داد.سه دانگ مذکوردرتصرف خریداراست .
رای مورخ 4/3/47شورا:
"رفع اشتباه ازنظراینکه تقاضای ثبت مکررباطل است اشکالی ندارد".
***
شرح - یعنی تقاضای ثبت مکررباوجودوحدت پلاک باطل است حاجت به جلب موافقت متقاضیان ثبت مکررنیست وبایداداره ثبت راسادررفع اشتباه اقدام کند.
(نظیررای 307-368)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 488-489
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
64
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
374
تاریخ تصویب :
1347/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :