جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


رای شماره : 376 - 05/12/1344

رای شورای عالی ثبت
محدوده معینی رااداره اوقاف تقاضای ثبت کردولی شماره پلاک واقعی آن راکه 876بودذکرنکردواشتباهاشماره 882راذکرکرد.نماینده بدون کسب دستورازهیات نظارت شماره 876 رادرصورت جلسه تحدیدحدودنوشت وبه اشتباه مزبوراشاره کردوصورت جلسه تحدیدحدودنیزبه به امضانماینده اوقاف نرسید.
سپس شخص دیگری همان محدوده راباذکرپلاک واقعی آن موردتقاضای ثبت قراردادوپذیرفته شدوآگهی نوبتی آن هم منتشرگردید.ثبت محل تصدیق کردکه ملک درتصرف اداره اوقاف است .بعنوان تعارض درمالکیت قضیه به استناد ماده 25قانون ثبت درشورامطرح گردید.
رای مورخ 5/12/44شورا:
"چون تجدیدتقاضاموردنداشت تقاضای ثبت مجددباطل است ".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - درتقاضای ثبت اوقاف بین ذکرمحدوده ملک وشماره پلاک ، تعارض وجودداردوجانب محدوده اقوی است (نظیرآرا241-248و244-249) ورویه شوراعموماهمین است .بارفع این نقیصه ازتقاضای ثبت اوقاف رفع اشکال ازآن شده است درحالی که تقاضای دومی تقاضای ثبت مکرراست وطبق آرا عدیده شوراباطل است .
دوم - درابطال ثبت مکرربین وحدت وتعددپلاک فرق نیست (نظیرآرا 301-349-354-372).
سوم -ازرای بالامعلوم میشودکه هرگاه شماره پلاک دراظهارنامه اشتباهی باشدولی محدودموردتقاضادرتصرف متقاضی ومعین ومعلوم باشداین اشتباه مقتضی اصلاح اظهارنامه به نفع متقاضی است لکن دستوررفع اشتباه پلاک درصلاحیت هیئت نظارت است (موردرای 383).
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 491-492
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
64
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
376
تاریخ تصویب :
1344/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :