جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


رای شماره : 378 - 12/02/1346

رای شورای عالی ثبت
موقوفه ای به حکم دادگاه املاک واگذاری به متولی ردشد،یکی ازاعقاب متولی قسمتی ازموقوفه رابعنوان ملک موردتقاضای ثبت قرارداد(درحالیکه قبل ازانتقال تمام تشریفات ثبتی خاتمه یافته وموضوع مشمول شق اول ماده 19 قانون املاک واگذاری تشخیص شده بود)تقاضابااحرازتصرف وشماره جدید پذیرفته شد.
رای مورخ 12/2/46شورا:
"تقاضای ثبت پلاک 479باتوجه به گزارش باطل ومکرراست ".

شرح - درفرض پایان یافتن عملیات ثبتی قبل ازانتقال بنام متقاضی ، ماده 19آن عملیات رامعتبرمی شناسدبنابراین تکرارتقاضای ثبت چنین ملکی تقاضای ثبت مکرروبی اعتباراست .خواه باهمان پلاک باشدخواه با پلاک دیگرخواه نسبت به کل آن باشدخواه نسبت به بعض آن .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 494-495
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
378
تاریخ تصویب :
1346/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :