جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


رای شماره : 381 - 382 -02/02/1344

رای شورای عالی ثبت
ورثه شخصی به استناداستشهادیه خودرامالک یک سوم قطعه زمین معینی دانسسته ودرنوشته خوداقراربه مالکیت آقای (ع )دردوسوم مانده آن کردند. آقای (ع )سهم خودرابه آقای (الف )فروخت ودرسندمعامله حدشمال مبیع رابه زمین مورث ورثه مزبورزد.بهرحال دراظهارنامه ورثه مذکورنوشته شده است : متصل به شماره 1459-این شماره راجع به زمین انتقالی به آقای (الف )است .
دربرگ احرازتصرف موردتقاضای ورثه مزبورنوشته شده است پیش از شماره گذاری برای کل زمین ،به نسبت یک ودوبین مورث آنان وآقای (الف ) تقسیم شده بود.نیزدربرگ احرازتصرف ،موردتقاضای ورثه ملک ازقلم افتاده معرفی شده است وشماره 1848برای آن معین وباهمین پلاک اظهارنامه قبول شد.
آقای (الف )درتقاضای ثبت زمین 1459هم دراستشهادیه وهم دراظهار- نامه حدشمال زمین خودرابه زمین مورث ورثه مذکورزدمع الوصف سیرمجاوران درحدخود،زمین ورثه مذکوررامعرفی نکرده اند.گفته شده متقاضیان ثبت پلاک 1459و1848درحین تقاضامتصرف بوده اند.معذلک موردتقاضای ورثه داخل در محدوده پلاک 1459قرارگرفته است بهرحال بعنوان تعارض درتصرف (بعداز قبول تقاضاازهردووقبل ازتحدیدحدودهردو)قضیه درشوراطرح شد:
رای مورخ 2/2/44شورا:
"هرچندگزارش حاکی ازتصرف ورثه ...نسبت به موردتقاضای خودکه عبارت ازیک ثلث زمین به پلاک شماره 1848درتاریخ تقاضای ثبت میباشدولی حسب گزارش مزبوردراین قسمت داخل درمحدوده موردتقاضای ثبت پلاک 1459 است ازلحاظ اینکه مسبوق به تقاضای دیگری بوده تقاضای ثبت مزبوروهم چنین تقاضای ثبت پلاک 1459نسبت به این یک ثلث ازباب اینکه متقاضی آن متصرف نبوده است هردوتقاضای ثبت نسبت به ثلث باطل میشودکه تقاضای ثبت رااز متصرف آن بپذیرندوذینفع میتوانداعتراض بدهد".
* سابقه *


نکات توضیحی :
اول - وقتی که حدشمالی پلاک 1459دراظهارنامه واستشهادیه وسندصلح به زمین ورثه مذکورمعرفی شده وفرض این است که برخلاف مدلول اظهارنامه مذکورتقاضای ثبت ازمالک پلاک 1459قبول نشده نمی توان گفت درمحدوده پلاک 1848دوتقاضای ثبت پذیرفته شده ویکی مکرراست .اساس شکایت بعدی ورثه ازرای شورانیزهمین است وگزارش بعدی ثبت محل که منجربه رای شورا شده است نیزمستنبطازهمان اظهارنامه واستشهادیه وسندصلح واصول کلیات مقررات ثبت املاک است .
دوم -ازنظرشوراابطال تقاضای ثبت پلاک 1459نسبت به ثلث کل زمین (به مقدارپلاک 1848)ازاین رواست که درمحدوده پلاک 1848تصرف نداشته است وابطال تقاضای ثبت پلاک 1484ازاین باب است که ثبت مکرربوده است وتاثبت نخستین ابطال نشودثبت پسین اعتباری ندارد.
ملاحظه - رای بالاباوجودشباهت تام موردآن باموردرای 375-389با آنهامغایرت دارددرحالیکه وجهی برای فرق گذاری بنظرنمی رسدوبرقیاس رای 375-389درمانحن فیه وموردفرض شوراابطال تقاضای ثبت 1459درمحدوده پلاک 1848کافی بودبهرحال موردعمل فعلارای 375-389ورویه ناشی ازآرا149 152-153است .
* پس ازصدوررای شوراورثه به آن اعتراض کرده وتوضیح دادندکه متقاضی ثبت پلاک 1459زمین مارادرحدشمال خودشناخته وتقاضای ثبت مامکرر نیست تاباطل باشدومراتب به تاییدثبت محل رسیدواساساوجودتعارض در تصرف رانفی کردند.
رای مورخ 9/12/45شورا:
"رای شورایعالی ثبت برمبنای گزارشی است که داده شده وبه اعتبار اینکه ثبت پلاک 1848درداخل پلاک شماره 1459میباشدرای به ابطال داده است ،بدیهی است درصورتی که ثبت پلاک 1848خارج ازپلاک 1459باشدرای مزبورشامل آن نمی شود".
شرح - قطعی بودن رای شورادرعمل به این معنی توجیه شده که درباره دیگران است نه درباره خودشورابنابراین هرگاه شوراپس ازصدوررای متوجه شدکه مطلبی فوت شده میتواندآنراجبران کندلکن دراین راه به شدت احتیاط میورزد.
(رای 383دیده شود)
سوم - رویه شورادرمواردی که موضوع تقاضامرکب ازدوجزباشدکه نسبت به یک جزآن محق درتقاضای ثبت نبوده این است که تقاضاکلاابطال شود(رای 348-349)ورای 381-387مخالف رویه است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 497-500
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
382
تاریخ تصویب :
1344/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :