جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


رای شماره : 383 - 24/12/1346

رای شورای عالی ثبت
ثبت یکی ازشهرستانهادرتاریخ 15/12/1319گزارش دادکه آقای (ر) ملک بدون شماره ای راموردتقاضای ثبت قراردادکه بایدآخرین شماره بخش یک به آن داده میشداشتباهاشماره 2416راکه مربوط به ملک پدراواست به موردتقاضای آقای (ر)دادند.هیات نظارت اشتباه راموثرودستوراصلاح اظهارنامه وتجدیدآگهی هاراداد.
آقای (ر)ازاین رای شکایت کردوادعاکردکه شماره 2416متعلق به مورد تقاضای وی است واشتباهی واقع نشده است ودرتایخ 26/5/45رئیس جدیدثبت محل درگزارش خودتصدیق کردکه اظهارشاکی درست است واشتباهی درشماره پلاک رخ نداده است .
رای مورخ 24/12/46شورا:
"درصورتی که طبق گزارش های اخیردرقبول تقاضای ثبت وشماره پلاک اشتباهی نشده بوده است رای هیات نظارت اثری نداردزیرارای مزبورروی اشتباه صادرشده است ".
* سابقه *


شرح - درصورتی که هیات نظارت به استنادگزارشی رای بدهدسپس گزارش مخالف گزارش اول داده شودکه موضوع رای هیات نظارت راتغییردهد ومتقتضی فسخ رای هیات باشدنقض رای هیات درصلاحیت شورااست وخودهیات نمی تواندرای خودرانقض کرده ورای دیگربدهد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 500-501
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
383
تاریخ تصویب :
1346/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :