جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


رای شماره : 388 - 02/02/1344

رای شورای عالی ثبت
مقسم مزرعه ای 96شعیربودکه چندنفرآن رابه مقدار5/97شعیرمورد تقاضای ثبت قراردادندومتقاضی اخیر5/1شعیربیش ازمتصرفی خودرامورد تقاضاثبت قرارداد(ثبت مکرردرمقدار5/1شعیر).
رای مورخ 2/2/44شورا:
"متقاضیان ثبت پلاک ...به استثناآقای ...هریک سهم موردتقاضای خودرامتصرف بوده وفقط مشارالیه که هشت شعیرتقاضاکرده بیش از5/6 شعیررادرتصرف نداشته ودرنتیجه به نسبت ششدانگ که 96شعیراست 5/1شعیر زائدبرنصاب تقاضای ثبت شده بنابراین تقاضای ثبت اونسبت به 5/1شعیر ابطال میشود".
(نظیررای 387)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 505
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
388
تاریخ تصویب :
1344/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :