جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


رای شماره : 390 -04/03/1347

رای شورای عالی ثبت
برای خانه ای دوپلاک اشتباهابه شماره 1507و1508داده شدمتقاضیان بشرح ذیل تقاضای ثبت کردند:
اول -آقای (ح )دریک دانگ ونیم که بعدازقبول تقاضاآنرابه آقای (ج ) فروخت .
دوم -آقای (ع )درسه دانگ که پس ازنشرآگهی نوبتی واعتراض آقای (ش ) معترض دردودانگ حاکم شدویک دانگ دیگرراهم متقاضی به آقای (م )منتقل کرد.آگهی نوبتی 5/4دانگ بالاباپلاک 1507منتشرشد.بعلت اشتباه درپلاک درتاریخ 15/6/23هیئت نظارت رای به اصلاح اظهارنامه وتجدیدآگهی هاداد.
سوم - بانو(ق )دریک دانگ ونیم باقی که درتاریخ 25/12/22تقاضای ثبت کرد.
سپس آقای (ش )دودانگ محکوم به خودرابه آقای (پ )فروخت ونیزبانو (ق )سهم خودراکه یک دانگ ونیم بوده به اوفروخت وآقای (پ )ازراه خرید مالک 5/3دانگ شدومالک دودانگ ونیم دیگرآقای (ج )وآقای (م )بودند.
چهارم -آقای (پ )پس ازپرشدن نصاب ازحیث تقاضای ثبت 5/1دانگ ازملک مذکورراتقاضای ثبت کرد.
موقع اجرادستورهیات نظارت وتجدیدآگهی نوبتی بجای اسم منتقل الیه 5/3دانگ که آقای (پ )بوداسم فروشندگان راذکرکردندوحتی بجای ذکراسم منتقل الیه اسم محکوم علیه دادنامه راجع به دودانگ راذکرنمودنددرهرحال آقای (پ )گذشته ازخرید5/3دانگ یک دانگ ونیم دیگررابصورت زائدبر نصاب موردتقاضای ثبت قراردادکه موجب طرح درشوراگردید.
رای مورخ 4/3/47شورا:
"نظربه اشتباهاتی که درقبول تقاضای ثبت شده است درخواست ثبت باطل میشودازمتصرفین قانونی برطبق مقررات تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد".
* سابقه *

شرح - تقاضای ثبت 5/1دانگ آقای (پ )تقاضای ثبت مکرروزائدبر سهام قبول شده وبایدتقاضای همین 5/1دانگ ابطال شودابطال ثبت سایرین وجهی نداردوحتی توجیهی که برای رای 381شده دراین موردراه پیدانمی کنداین رای قابل تسری به مواردمشابه نیست .ازآرا388-389ونیزآرا384-385-387 معلوم میشودکه رویه شورادرتقاضای ثبت زائدبرسهم یاسهام ونصاب ،ابطال قدرزائداست نه ابطال همه تقاضاها.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 506-507
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
390
تاریخ تصویب :
1347/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :