جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


رای شماره : 341 - 23/08/1342

رای شورای عالی ثبت
علیه چندنفربدهکاریک سندرسمی اجرائیه صادروبه یک نفرازآنان ابلاغ واقعی شدونسبت به دیگری ابلاغ قانونی ازطریق الصاق اعلامیه بعمل آمد. عملیات اجرائی به مزایده منتهی شدوخریداری نبودواعتراضی هم نرسید.به علت عدم الصاق اجرائیه (ماده 11نظامنامه اجرا)کسب دستورشد.
رای مورخ 23/8/42شورا:
"ابلاغ اجرائیه طبق مقررات قانونی مربوط به ابلاغ اوراق باتوجه اینکه به یک نفرازبدهکاران ابلاغ واقعی هم شده وسایرین نیزدرموقع مقرر اعتراض ننموده انددراین موردازلحاظ ابلاغ اجرائیه اشکالی نیست تا موجب تجدیدآگهی مزایده شود".
***
شرح - درنظیراین مورددررای 155هم به همین ترتیب اظهارنظرشده است .
درمانحن فیه نیزاصل طریقیت امور(رای 187)اساس رای شورااست .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 440
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
341
تاریخ تصویب :
1342/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :