جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


رای شماره : 343 - 344 - 14/09/1342

رای شورای عالی ثبت
پس ازصدورحکم استردادقریه ...به پلاک 7 ازطرف محکوم لهم تقاضای ثبت ششدانگ بعمل آمد.عده ای به تقاضای مذکوردرموقع قانونی اعتراض کردندکه بعلت عدم تکمیل دادخواست درموقع ،قراررددادخواست آنان صادر شد.دادخواست تجدیدودراین موقع شخصی که سابقا(وبه موقع )جزمعترضان نبوده است درعدادآنان قرارمیگیردودادگاه متوجه این نکته نمی شودو منازعه به سازش وتنظیم گزارش اصلاحی فیصله می پذیردومقداری ازاراضی با ذکرحدودبه شخص مذکورازطریق صلح برگزارمیشودکه به استناداین سازشنامه ثبت مربوط پلاک یک فرعی از7 مذکوررابرای آن زمین معین میکند.سپس آگهی تحدیدبرای روز27/8/33منتشرمیشودوتحدیدبعمل می آیدکه به آن نیز اعتراض شده ودردادگاه تحت رسیدگی است .
خرده مالکان قریه به تحدیدزمین یک فرعی از7اصلی قریه اعتراضاتی بشرح زیرمی کنند:
الف - تحدیدزمین مذکورازروز28/8/33شروع شده است .
ب - تحدیدبه تقاضای کسی صورت گرفته که سمتی نداشته است .
ج - درآگهی تحدیدی ذکری ازپلاک یک فرعی مذکورنشده است ومعذلک به تحدیدآن اقدام شده است .
د- رعایت ماده 62نظامنامه قانون ثبت نشده است زیراپلاک زمین مذکور(که یک فرعی است )درحین تحدید،معین شده است نه قبلا.
ه - رعایت ماده 54 نظامنامه نشده یعنی بجای گواهی کدخدایان فقط بگواهی یک نفررسیده است هیات نظارت رای داد:"دراین مورداشتباه موثری درعملیات تحدیدحدوداراضی یک فرعی ازهفت اصلی ...بنظرنمی رسدطبق مقررات اقدام کنید".
رای مورخ 14/9/42شورا:
"چون گزارش حاکی ازطرح اعتراض به تحدیدحدوددردادگاه میباشدرای هیات نظارت که درواقع ناظربه این است که درجریان آگهی تحدیدی اشتباهی موثری نشده اشکالی نداردوبهرحال دادگاه تعیین تکلیف خواهدنمود".
معترض به تحدید،معترض به رای بالاشده ویادآورشده که رای بالابا شرکت کفیل اداره کل ثبت صادرشده وحال اینکه مستفادازمقررات این است که اونمی توانددررای شرکت کند.
رای مورخ 30/6/43شورابه اکثریت :
"...چون رای هیات نظارت دائربراینکه (دراین مورداشتباه موثری درعملیات تحدیدحدوداراضی یک فرعی از7اصلی ...بنظرنمی رسدطبق مقررات اقدام کنید)صحیح نبوده واقدامات تحدیدی طبق ماده 14قانون ثبت انجام نیافته لذاابطال میشود".
اقلیت :"بطوری که قبلانظرداده شده بامطرح بودن اعتراض برتحدید حدوددردادگاه که گزارش حاکی ازآن است رای هیات نظارت بی تاثیراست و تعیین تکلیف بایدبه رای دادگاه موکول شود".
* سابقه *

***
شرح - یکی ازموارداختلافی درزمینه آراشورااین است که درچه مواردی شورابعلت طرح قضیه دردادگاه ازرسیدگی خودداری میکندودرچه مواردی با وجودطرح قضیه دردادگاه شوراازرسیدگی خودداری نمی کندمثلادردورای بالا اعتراض به تحدیدحدوددردادگاه مطرح بوده است معذلک دررای اول ازرسیدگی خودداری شده (مانندرای 352)ودررای دوم شوراواردرسیدگی شده است .
(رای 359دیده شود).
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 441-443
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
344
تاریخ تصویب :
1342/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :