جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


رای شماره : 348 - 09/09/1346

رای شورای عالی ثبت
وزارت جنگ دعوی تصرفات ممتدقطعه زمینی راداشت که نسبت به قسمتی ازآن سندمالکیت صادرنشده وازطرف دیگرموردتقاضای ثبت واقع شده بود.به تحدیدحدوداین قسمت اعتراض ازطرف ثالث شده ودردادگاه مختوم به سازش وصدورگزارش اصلاحی گردیده بود.موردسازش که پلاک آن 109بودشامل قسمت موات نیزمیباشد.
بین مالکان زمین 36فرعی به ماخذحدودآن که دراظهارنامه ذکرشده است بامتقاضی ثبت پلاک 109دعوی وجودداشت که دردادگاه تحت رسیدگی است .بهر حال وزارت جنگ به دعوی تصرفات ممتدتقاضای ابطال تقاضای ثبت درمورد پلاک 109راداشت بعنوان تعارض درتصرف ،قضیه درشورامطرح شد:
رای مورخ 9/9/46شورا:
"نظربه موات بودن قسمتی اززمین پلاک 109فرعی ...وتصرفات ممتد ارتش چنانکه ازنتیجه رسیدگی وسوابق امرمعلوم است تقاضای ثبت مزبور باطل است ".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - این رای مانندرای 346-347-349است که تقاضای ثبت موات ، ابطال شده است باوجودطرح دعوی دردادگاه .
درذیل رای 346توضیح داده شده که مقتضای قاعده این است که باوجودطرح دعوی دردادگاه ازرسیدگی خودداری شودخواه موضوع موات مطرح باشدخواه نه واصح آراهمان است که درشماره 343-345ومانندآنهاصادرشده است .
دوم - هرگاه موردتقاضای ثبت مرکب ازدوجزباشدکه دست کم نسبت به یک جزآن بطورمتیقن ،حق تقاضای ثبت نداشته است (خواه ازجهت اینکه ملک دیگران بوده ویاموات بوده است )رویه شورااین است که تقاضاکلاباطل میشود ومجدداازمتصرف قانونی تقاضای ثبت می پذیرند(مانندرای 349)دراینجا نمونه ای ازقاعده (مااجتمع الحلال والحرام الاوقدغلب الحرام )دیده میشود رای 387دیده شود.
سوم - گزارش اصلاحی سندی است رسمی که متضمن عقدصلح باتشریفات خاصی است وسندرسمی املاک ثبت نشده نسبت به ثالث رسمیت ندارد(ماده 88قانون ثبت ).
(رای 34)بشرح رای 359مراجعه شود.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 448-449
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
348
تاریخ تصویب :
1346/09/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :