جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


رای شماره : 350 - 11/11/1345

رای شورای عالی ثبت
آقای (پ )درسال 1306تقاضای ثبت یکصدهزارمترمربع ازاراضی عباس آبادراکردومورداعتراض آقای (ع )قرارگرفت وحکم نهائی درمقدار 63274متربسودمعترض صادرگردید.آقای (س )هم به موردتقاضای آقای (پ ) اعتراض کردوچون آقای (ع )درمقدار63274مترقائم مقام آقای (پ )بموجب حکم دادگاه شده است درهمان مقداربین آقای (ع )وآقای (س )اختلافاتی وجود داردکه قضیه دردادسرامطرح است .
آقای (س )درتاریخ 22/10/1308درزمان ثبت عادی تقاضای ثبت قطعه زمینی راکردکه :
اولا- عملیات تحدیدی آن بدستوراداره ثبت متوقف گردید.
ثانیا- موردتقاضای اودرمحدوده ای واقع است که آن محدوده مورد تقاضای آقایان (پ )و(ع )است وقضیه نیزدرهیات سه نفری مطرح است .
رای مورخ 11/11/45شورا:
"درقسمتی ازموردتقاضای ثبت که حکم دادگاه شامل آن نمیشودوخارج ازسندمالکیت دیگران است ادامه جریان ثبتی طبق مقررات اشکالی ندارد بدیهی است این رای مانع ازاجرااختیارات هیئت سه نفری نخواهدبود".
* سابقه *

***
شرح -این رای شبیه آرا346-347-348-349است وهمانطورکه ضمن شرح رای 346گفته شدطبق قانون مصوب 5/10/38باوجودطرح دعوی دردادگاه بایداز رسیدگی خودداری شودورویه متخذه درآرا343-345اصح آرااست .
(بشرح رای 359مراجعه شود)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 451-452
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
350
تاریخ تصویب :
1345/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :