جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


رای شماره : 351 - 29/09/1345

رای شورای عالی ثبت
شخصی تقاضای ثبت املاک ذیل را به مستندبرگ شهادت شهودکرد :
الف - اعیان باغ پلاک 684
ب - اعیان سه عمارت پلاک 680-681-682

مالک عرصه باغ و متولی سه عمارت اعتراض به تقاضای ثبت اوکردند . تحقیقات محلی نشان دادکه :
اولا- موقع پلاک کوبی اولیه اعیان باغ وجود نداشت و مالک عرصه اظهار میکردکه بعدا احداث شده و در اجاره متقاضی مذکور بوده است و او حق تقاضای ثبت بنام خود نداشت .
ثانیا - گواهان محلی گواهی دادندکه سه باب عمارت مذکورخانقاه است و متقاضی مذکور سرایدارآنها بوده است و حق تقاضای ثبت نداشته است . متقاضی هم مدرک مالکیت جز استشهادیه مزبور ندارد . راجع به جریان دادن ثبت متقاضی مذکورکسب دستورشد :
رای مورخ 29/9/45 شورا :
" طبق گزارش پلاکهای شماره 680 - 681 - 682 خانقاه است و تقاضای ثبت آنها باطل است . نسبت به اعیان باغ مذکور درگزارش ( پلاک 864 ) تا تعیین تکلیف در دادگاه اقدامی ندارد ".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - نسبت به هرچهارپلاک دعوی اعتراض به تقاضای اصل ملک مورد تقاضادردادگاه مطرح بوده است لکن چون خانقاه بودن عمارت امرنظری نبوده و نزد اهل محل بدیهی است از نظر شورا ( که هنوزعلی القاعده پای بند قانون مصوب 5/10/1338میباشد ) با وجود طرح دعوی در دادگاه میتوان در شورا رسیدگی کرد و رای داد . اما تعلق اعیان باغ پلاک 684 به مالک عرصه و یا به متقاضی مذکورامری است نظری وچون دردادگاه مطرح است تااظهارنظردادگاه اقدامی درشورا ندارد.این تفکیک بین امورنظری وبدیهی که درحدخودبدیع است (ودررای 353 354-358هم موردنظربوده است )درقانون 5/10/38دیده نمی شودعلاوه براین که دررای 352ضابطه مذکوررعایت نشده است .
دوم - درمورداعیان باغ پلاک 684دودلیل متعارض دیده میشود:
یک -استشهادمتقاضی که دلالت برمالکیت اونسبت به اعیان میکند.
دو-اماره قانونی به نفع مالک عرصه به این توضیح که مالک عرصه مالک اعیانآن هم هست مگراینکه خلاف آن اثبات شودواستشهادمذکورازعهده اثبات خلاف آن درمراجع اداری ثبت برنمی آیدوترجیح این شهادت برآن اماره بدون رسیدگی قضائی میسرنیست لذابرای شورابارویه ای که داردقیاس اعیان باغ برخانقاه دشوارنبوده است یعنی میتوانست تقاضای ثبت اعیان باغ را نیز(باوجودطرح دعوی دردادگاه )ابطال کندولی فعلارای شورادرمورداعیان باغ ،موافق قاعده است واشکالی ندارد.
(بشرح رای 359مراجعه شود)
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 452-454
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
351
تاریخ تصویب :
1345/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :