جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


رای شماره : 353 - 18/03/1347

رای شورای عالی ثبت
بموجب دادنامه استرداداملاک واگذاری وصورت مجلس تحویل ،سهم معین مشاع ازپلاکهای 1و2ملک آقای (م )شناخته شدلکن محکوم له مذکورتقاضای ثبت ششدانگ آن پلاکهاراکرد.به متقاضی اخطارشدمدارک مالکیت زائدبر موضوع دادنامه رابدهدمدرکی نداد.ثبت محل پس ازنقشه برداری ازمورد تقاضای ثبت مزبوربه این نتیجه رسیدکه متقاضی علاوه برششدانگ پلاکهای بالا به پلاک دیگری که ملک اداره املاک بوده تجاوزکرده وآنراهم درمحدوده مورد تقاضای خوددراظهارنامه داخل کرده است که نسبت به موردتجاوز،اداره املاک ازاداره ثبت تقاضای ابطال تقاضای ثبت متقاضی مذکورراکرد.ضمنا درتقاضای ثبت متقاضی رعایت ماده 19قانون املاک واگذاری نشده است ازاین حیث که موضوع دادنامه استردادقبلاعملیات ثبتی آن تمام شده وآماده ثبت در دفتراملاک بوده است ودرچنین موردی تقاضای ثبت ازمحکوم له دادنامه استردادپذیرفته نمی شودبلکه فقط به استناددادنامه استردادمبادرت به ثبت ملک موردحکم دردفتراملاک بنام محکوم له میشود.
پس ازقبول تقاضای ثبت مذکوربه تقاضای متقاضی اعتراض شده ودر دادگاه مطرح است وتحدیدحدوددرقسمتی ازرقبات موردتقاضای مزبوربعمل آمده وقسمت دیگرهنوزتحدیدنشده است .
رای مورخ 18/3/47شورا:
"نظربه اشتباهی که (گزارش حاکی است )درقبول تقاضای ثبت شده است درخواست ثبت باطل میشودودرقبول تقاضای ثبت دراین موردماده 19قانون املاک واگذاری لازم الرعایه است ".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - مقتضای قاعده این است که مانحن فیه ازموارداعتراض به تحدید حدودباشدنه به اصل زیرامتقاضی فی الجمله بموجب دادنامه ملکی داردلکن شایدواقع قضیه خلاف این باشدزیرشرط اینکه موردازموارداعتراض به حدود باشداین است که :
اولا- متقاضی فی الجمله مالکیتی داشته باشد.
ثانیا- تقاضای ثبت ملک وی شامل قسمتی ازملک مجاوریامجاوران گردد،یااگرتقاضای ملک وی شامل تمام پلاک (یاپلاکهای )مجاوراست پلاک مجاورراعنوان نکرده بلکه تحت عنوان پلاک خودتمام پلاک مجاورراملک خود معرفی کرده باشد.
حال اگرکسی مالک پلاک 1و2باشدوتحت عنوان پلاک 1و2ملک مجاورراهم که پلاکش 15میباشدموردتقاضای ثبت قراردهدموردازموارداعتراض به حدود است امااگرپلاک 1و2و15رادریک اظهارنامه موردتقاضای ثبت قراردهد موردازموارداعتراض به اصل (نسبت به پلاک 15)است زیرامتقاضی ثبت ، پلاک 15راداخل درحدودپلاک 1-2نکرده است تااعتراض به حدودموردپیدا کند.
درعمل توجه به اینگونه ضوابط نکرده وبین اعتراض به اصل وحدودخلط می کنند.درمانحن فیه اعتراض به اصل پس ازنشرآگهی نوبتی پذیرفته وبه دادگاه ارسال شده است .شوراهم دررای بالاباتوجه به وجوداعتراض به اصل در دادگاه بعلت بداهت قضیه (نظیررای 351-354)واردرسیدگی شده است هرچند که این رای بارای 352مباینت داردوق بودکه آرا351-352-353-354یکنواخت صادرمیشد.
دوم - باتوجه به عبارت :"درقبول تقاضای ثبت دراین موردماده 19 قانون املاک واگذاری لازم الرعایه است "معلوم میشودکه مقصوداز(اشتباه ) درصدوررای شوراهمان تجاوزبه ملک مجاوردراظهارنامه وتجاوزبه سهام سایر شرکادراظهارنامه است .
سوم - باتوجه به توضیحات نکته اول (شرح رای بالا)وباتوجه به اینکه رسم متجاوزین درتقاضای ثبت ازنوع بالاذکرپلاک مجاورنیست بلکه پلاک مجاورراتحت عنوان پلاک متعلق بخوددراظهارنامه موردتقاضاقرارمیدهند معلوم میشودکه موردازموارداعتراض به حدودبوده است نه اعتراض به اصل لکن شوراهمانطورکه گفته شدبراساس اعتراض به اصل رای داده است زیراعملا هم اعتراض به اصل دردادگاه مطرح است .
(بشرح رای 359مراجعه شود).

مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 457-459
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
353
تاریخ تصویب :
1347/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :