جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


رای شماره : 355 و 356 - 14/9/1342

رای شورای عالی ثبت
سندمالکیت دوپلاک مجاورمتعلق به دونفرصادرشده است که سند مالکیت مقدم بدون ذکرابعادومساحت صادرشده است ودرسندمالکیت موخر هرچهارحدبه شارع عام زده شده است درحالی که مالک مالکیت خودرابه سند رسمی شماره 12875مورخ 21/7/21مستندکرده است که درآن فقط یک حدملک او به شارع محدوداست وباقی به املاک مجاورکه روشن است پلاکهای دیگررادر محدوده ملک خودواردکرده است واحتمال تجاوزاوبه موضوع سندمالکیت اول (مقدم التاریخ )بعیدنیست .
صاحب دوسندمالکیت مذکورکه درحداختلاف داشتندبه دادگاه مراجعه وازآنجابه تراضی به داوری باحق سازش رجوع کردند.درتاریخ 19/11/33رای داورصادرشدنخست موردتعارض دوسندمالکیت بنظرکارشناس 2450متر تشخیص شدکه داور600مترازاین مقداررابه دارنده سندمقدم ومابقی رابطرف اوداد(صلح کرد).
درتاریخ 5/10/1333لایحه اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض به تصویب رسید.به استناداین قانون به دارنده سندمالکیت موخرالتاریخ اخطارتعارض شدواوبه دادگاه رفت ودادخواست برای ابطال اخطارتعارض دادکه به جهت نقص دادخواست وعدم رفع آن بموقع دادخواست ردشدلکن چون در خلال این شکایت به شورایعالی ثبت هم شکایت کرده بوددرتاریخ 25/4/39 چنین رای داده شد:
"هرچنددرصورت قطعی بودن رای داوروقابل اجرابودن آن ،موردباقانون اسنادمالکیت معارض تطبیق نمی کندکه مستلزم اخطارماده 3 قانون مذکور باشدولی چون موضوع اخطاروالغاآن دردادگاه طرح شده وتحت رسیدگی است دادگاه تعیین تکلیف خواهدکرد".
* سابقه *

***
نکات توضیحی :
اول - هرچندکه رای داوروعقدصلح درتاریخ موخربرقانون اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض واقع شده است لکن چون طرفین به تراضی به داوری مراجعه کرده وتاحین صدوررای داورهم آن توافق راازراه قانونی فسخ واقاله نکرده اندآن تراضی وآثارآن به قوت خودباقی ومنافاتی بالایحه اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض نداردواخطارتعارض بیهودبوده است .قسمت اول رای شوراناظربه این مراتب است .
دوم - وجودمسئله تعارض اسنادمالکیت دردادگاه ازنظرشورامانع رسیدگی شورااست واین رای طبق قاعده است .
* سپس دارنده سندمالکیت موخرعرضحالی بعنوان اصلاح سندمالکیت طرف به دادگاه دادکه ازدادگاه بعنوان صدوررای وحصول اعتبارامرمختوم قرارسقوط دعوی صادرشداعتراض به رای داوربعنوان اینکه مجمل است در دادگاه ردشدبه این استدلال که اجمال رای داورباعث بی اعتباری آن نمی شود بلکه طبق ماده 664آئین دادرسی مدنی دادگاه رفع اجمال خواهدکرد.
دارنده سندمالکیت مقدم التاریخ قرارسقوط دعوی رامستمسک دانسته ازاداره ثبت ابطال سندمالکیت معارض راخواست به این استدلال که دعوی دارنده سندمالکیت موخردردادگاه ردشده است !
رای مورخ 14/9/42شورا:
"چون اختلاف طرفین دردادگاه مطرح بوده وبه داوری رجوع وختم شده ، اظهارنامه قابل اجرانبودن حکم داوربایدبه دادگاهی رجوع شودکه ازطریق داوری دعوی راخاتمه داده است .اداره اوقاف هم اگراعتراضی داردبایدبه دادگاه رجوع کند.بهرحال باتوجه به جریان امر،درخواست ابطال سندمالکیت مورداظهارازطریق اداره ثبت بی مورداست زیراچنانکه درنظرمشورتی سابق هم اظهارشده موردمنطبق به قانون اسنادمالکیت معارض نبوده وقهرااخطار مقرردرماده 3 قانون مزبورهم صحیح نبوده است که فرض طرح یاعدم طرح دعوی مستلزم ابطال سندمالکیت اخیرباشد".
***
شرح - باتوجه به این رای معلوم میشودکه باختم دعوی دردادگاه ،شورا واردرسیدگی شده ورای نهائی خودراداده است .
بشرح رای 359مراجعه شود.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 460-462
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
63
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
356
تاریخ تصویب :
1342/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :