جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


رای شماره : 391 و 392 - 12/6/1342

رای شورای عالی ثبت
اداره دارائی تقاضای ثبت املاکی رادرسال 1310کردکه بعدامورد اعتراض اوقاف واقع ودرقسمتی ازجمله ملک (ج )به اوقاف برگزارشدکه اوقاف مدعی بوده است ملک (ف )هم جزآن است وبه نفع اوقاف دستوررفع مزاحمت وحکم تصرف عدوانی مکرراصادرشده است وعلاوه براین مدارک وقف ملک (ج ) عینامدارک وقف ملک (ف )است به دلیل جزئیت ملک (ف )نسبت به ملک (ج ).
ملک (ف )به حکایت دفترتوزیع اظهارنامه به قطعات متعددتقسیم و برای یک قطعه آن پلاک معین شد.دراظهارنامه قطعه پلاک کوبی شده مذکورتوضیح داده شدکه به انضمام قریه (ج )تقاضای ثبت شده است مع الوصف نسبت به آن آگهی منتشرگردید.درمقابل اوقاف ،ورثه شخصی باداشتن بنچاقهای برگزاری حق تعلیف (علفچر)واوضاع واحوال دیگرمدعی مالکیت ملک (ف )شده وتقاضای ثبت آنراداشتند.اظهارنامه ملک (ف )بدون امضامتقاضی وذکرحدودازطرف متقاضی ثبت (اداره دارائی ) عودت داده شده بود.
رای مورخ 12/6/42شورا:
"چون گزارش حاکی ازانتشارآگهی نسبت به یک قطعه ازاراضی موسوم به (ف )میباشدبدون اینکه این قطعه مستقلاتقاضای ثبت شده باشدمقتضی است هیات نظارت راجع به آگهی مزبورتصمیم اتخاذنماید".
هیات نظارت در23/8/42چنین رای داد:
"باملاحظه اظهارنامه مورخ 26/12/10...که ازطرف ...تنظیم ونوع ملک یک قطعه زمین ازاراضی (ف )درآن قیدشده وقیمت آن سیزده هزارتومان ومحل وقوع جنب جاده دورشهربدون تعیین حدوداربعه قیدوبه امضامدیرثبت رسیده است ومهراعتراض هم داردوبشرح گزارش های منعکس درپرونده این پلاک صحیحابه جریان ثبتی نیزگذارده شده ولی تاکنون تحدیدنگردیده است تردیدی درقبول اظهارنامه مزبوروجودندارد.استنادثبت محل به اینکه این قطعه مستقلاتقاضای ثبت نشده باجریان بالاصحیح نیست زیرااظهارنامه همان تقاضای ثبت است منتهی این اظهارنامه ازلحاظ تشریفات ثبتی ناقص بوده که قابل جبران واصلاح خواهدبودعلیهذابااستفاده ازاختیارحاصل درقسمت اخیرشق 5 ماده 25اصلاحی قانون ثبت مقررمیشوداظهارنامه مزبورراازلحاظ امضاذینفع وتعیین حدوداربعه وتادیه تمبرتکمیل وآگهی تحدیدی ملک مورد بحث راطبق مقررات منتشرنمایند".
پس ازصدوراین رای درتاریخ 26/6/43شوراچنین رای داد:
"گزارش حاکی است نسبت به قطعه زمین موسوم (ف )آگهی ثبتی بعنوان دارائی محل منتشرشده بدون اینکه دراظهارنامه تعیین حدودشده واظهارنامه رامتقاضی ثبت امضانموده باشد.بعدازواگذاری اداره خالصه اراضی (ج )را که ازجمله موردتقاضای ثبت اداره دارائی بوده به اوقاف ،اداره مزبور مدعی شده که زمین (ف )جز(ج )است درصورتی که درآگهی مزبورنه جزئیت قیدشده ونه مشخصات کامل وحدودآن ،معلوم گردیده است بااین حال ثبت (ف )بنحو مرقوم قابل جریان نبوده واشتباهاتی که دراین قسمت هاشده موثراست برطبق قسمت 5 ماده 25اصلاحی قانون ثبت عملیات مربوط به آن ازقبیل آگهی وغیره ابطال میشودبایدازمتصرف قسمت های مربوط به (ف )که ازگزارش معلوم است وضع مشخصی داردطبق مقررات تقاضای ثبت بپذیرندوبه ذینفع اخطار نمایندمیتواندازحق اعتراض استفاده کند".
* سابقه *


نکات توضیحی :
اول - شورابعکس هیات نظارت عقیده به اصلاح اظهارنامه نداردو معتقداست که اظهارنامه ناقص به کیفیت مذکوردرحکم عدم است وبایدمجددا تقاضای ثبت قبول شود.ثمره رای هیات نظارت این بوده که اظهارنامه ناقص که اداره دارائی محل داده بودودلیل انتقال آن بغیردردست نبودازطرف اداره دارائی تکمیل وبنام دولت جریان ثبتی ادامه داده شودوهرکه معترض است ازحق اعتراض استفاده کندوحال اینکه اثررای شورااین است که از متصرف قانونی آن تقاضای مجددبپذیرندخواه متصرف قانونی اداره دارائی باشدخواه موقوفه خواه دیگران .
دوم - باوجوددعوی جزئیت زمین (ف )نسبت به زمین (ج )ازطرف اوقاف که دیگران آنرانفی میکردندوزمین (ف )رابه شهادت پلاک جداگانه که برای یک قطعه آن داده شده بودواسم علیحده که داشت ومساحت فراوان زمین (ف ) که ظن به تمایرآنرااززمین (ج )تقویت میکرداساس رای شوراماده 1257قانون مدنی بوده است که می گوید:"هرکس مدعی حقی باشدبایدآنرااثبات نماید.." دعوی جزئیت متقاضی ثبت زمین (ج )نسبت به زمین (ف )متضمن دعوی داشتن حق برزمین (ف )است والبته مدعی حق بایددلیل بدهدنه نافی حق مضافابراینکه اگرمتقاضی ثبت هرقریه یامزرعه ای مدعی جزئیت ملک مجاورآن گرددوبدون مطالبه دلیل ازوی ،ادعااوتصدیق شودامنیت قضائی درروابط مالکان مجاور دچاراختلال خواهدشد.
سوم - ذکرکلمه (متصرف )دررای وعدم عنایت به بنچاقهای حاکی از واگذاری منافع زمین (ف )بعنوان حق تعلیف ازنکات عمیق رای شورااست که باتاریخ حقوق کشورماراجع به مالکیت اینگونه اراضی بستگی داردومقام اقتضابسط ندارد.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 507-510
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
392
تاریخ تصویب :
1342/06/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :