جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


رای شماره : 393 -25/09/1344

رای شورای عالی ثبت
اداره فرهنگ یکی ازشهرستانهاتقاضای ثبت باغی راکه ازآثار باستانی بودکرد.دارائی محل اعتراض کردکه طبق ماده 32قانون ثبت حق تقاضای ثبت آن بنام دولت بعهده وی است لکن اداره فرهنگ به دعوی اینکه صیانت آثارباستانی ازوظائف قانونی اواست ولازمه صیانت آنهاحق تقاضای ثبت وگرفتن سندمالکیت است خودرامحق میدانست درحالیکه وزارت متبوعه اوصیانت رامستلزم تقاضای ثبت واخذسندمالکیت نمی دانست .
بدون اصلاح اظهارنامه ،به دستورهیات نظات ،آگهی نوبتی به نام اداره دارائی محل انتشاریافت .سپس اداره اوقاف محل مدعی وقفیت باغ مذکور شده به تقاضای ثبت دیگران اعتراض داشت لذاآگهی تحدیدحدودبنام اداره اوقاف منتشرشدکه مورداعتراض اداره فرهنگ ودارائی محل واقع گشت .
هیات نظارت رای داد:"چون آگهی نوبتی دارائی منتشرشده انتشارآگهی تحدیدحدودبنام اوقاف برخلاف قانون بوده وآگهی تحدیدی وعملیات تحدید حدودکان لم یکن بوده وابطال میشود.نسبت به آگهی نوبتی هم به استناد موافقت وزارت فرهنگ واداره فرهنگ محل اظهارنامه اصلاح شده وعملیات ثبتی ادامه یابد".
اداره فرهنگ محل مدعی بودکه بموجب تصویب نامه هیئت دولت مورد تقاضارادولت به فرهنگ داده است لذارای هیات نظارت مشعربرقبول تقاضای ثبت اداره دارائی درست نیست .
رای مورخ 25/9/44شورا:
"رای هیئت نظارت بی اشکال بنظرمیرسد".
* سابقه *


نکات توضیحی :
اول -ادعااوقاف متکی به این دلیل است که منافع باغ مذکورتسبیل است لذاطبق ماده 55 قانون مدنی وقف است .
ملاحظه - وقف مستلزم تسبیل منافع است ولی هرتسبیل منافعی مستلزم وقف نیست چنانکه دانشگاه وپارک شهرازنمونه های تسبیل منافع هستندولی موقوفه نیستند.رددعوی اوقاف متکی به این دلیل است .
دوم - قدرمتیقن دلالت تصویب نامه مذکورودیعه وامانت باغ درید اداره فرهنگ محل است نه انتقال عین باغ .
سوم - باستانی بودن آثارباستانی دلیل تملک اداره فرهنگ محل ویا دلیل استحقاق تقاضای ثبت ازطرف فرهنگ نیست بایدنص ماده 32قانون ثبت اجراشود.
چهارم - باغ مذکورازنوع اموال دولتی مذکوردرماده 26قانون مدنی است که باوجوداینکه قابل تملک خصوصی نیست قبول تقاضای ثبت آن مورد تردیدنیست .لکن این سوال مطرح است که باتوجه به بعبارت (بالجمله آنچه که ازاموال منقوله وغیرمنقوله دولت بعنوان مصالح عمومی ومنافع ملی در تحت تصرف داردقابل تملک خصوصی نیست )آیاهمه مصادیق ماده 26قانون مدنی قابل تقاضای ثبت است ؟آیااسکله بنادروپارک شهرقابل تقاضای ثبت است ؟شوراع ومیدانهای عمومی قابل تقاضای ثبت است ؟
(به آرا394-395-396-397-398-445مراجعه شود).
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 510-512
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
393
تاریخ تصویب :
1344/09/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :