جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


رای شماره : 394 -26/09/1343

رای شورای عالی ثبت
اداره باستان شناسی تقاضای ثبت کوه آتشگاه اسفهان راکردبه این مستندک درآن ابنیه مخروبه قدیمی عهدساسانی وجوددارد.ثبت محل درقبول تقاضاتامل کرده است به این دلیل که آثارتاریخی شامل آثارصنعتی منقول و غیرمنقول است وشامل زمینی که حاوی آن آثاراست نمی باشدلذاتقاضای ثبت زمین مقرابنیه مخروبه مذکورازطرف باستان شناسی مجوزندارد.راجع به پذیرش تقاضاکسب دستورکرد.
رای مورخ 26/9/43شورا:
"تپه معروف آتشگاه واقع دراسفهان دارای آثارتاریخی است ،قبول درخواست ثبت آن ازاداره باستان شناسی ازطرف دولت اشکال قانونی ندارد"
* سابقه *


نکات توضیحی :
اول -اساس رای این است که تملک آثارباستانی مذکورعرفاوعملاملازمه باتملک مقداری اززمین داردکه آن زمین برای حفظ آن آثارواستخراج آنهادر فرصت مناسب لازم است ودرواقع اراضی مذکوربنابه تعریف ماده 136قانون مدنی حریم آثارباستانی مذکوراست .
ملاحظه - هرچندتعریف حریم صدق میکندلکن باوجودنص ماده 32 قانون ثبت آثارباستانی مذکوروحریم آن مشمول ماده 26قانون مدنی بوده ودولت آنهارابعنوان مصالح عمومی ومنافع ملی تحت تصرف داردوقابل تملک خصوصی هم نیست وطبق نص ماده 32قانون ثبت بایدوزارت دارائی به نمایندگی دولت تقاضای ثبت آن ابنیه واراضی رابکند.
دوم - نقاضای ثبت اراضی مذکوربایدبه پیروی ازتقاضای ثبت آثار باستانی مذکورباشدوجداگانه نمی توان اراضی مذکورراموردتقاضای ثبت قراردادزیراحریم به تنهائی قابل تقاضای ثبت نیست وبعکس ثبت ملک مستلزم ثبت حریم آن هم هست .
سوم - رای 393مطابق قاعده است نه رای 394
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 512-513
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
394
تاریخ تصویب :
1343/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :