جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


رای شماره : 395 -16/08/1342

رای شورای عالی ثبت
کاروانسرای شاه عباسی تحت همین عنوان بنام ورثه حسن دردفترتوزیع معرفی وشماره گذاری شد.سپس اشخاص دیگری درحجرات آن سکونت کرده وآنها راملک متصرفی خودمیدانستند!ودلیل آنان تصرف است .ورثه حسن ادعا میکنندکه درحدودیک قرن قبل مورث آنان کاروانسراراازپادشاه عصرخریده است وفرمان انتقال صادرشده است ولی نتوانستندفرمان رانشان بدهندفقط نامه ای ازوزارت دارائی مبنی بربخشودگی مالیاتی نشان داد(قدرمتیقن این نامه آن است که منافع کاروانسرابه مورث آنان داده شده است اماانتقال عین ازاین نامه فهمیده نمی شود).اداره دارائی محل به استناد ماده 26 قانون مدنی ،آنراملک دولت وخالصه دانسته تقاضای ثبت آن راکرد.اداره اوقاف آنراوقف دانسته وتقاضای ثبت کرد.
رای مورخ 16/8/42شورا:
"بااقرارورثه به سبق مالکیت وتصرف دولت درکاروانسراوعدم ارائه سندخریداری ورثه ازدولت ،وتصرف اوقاف هم چون معلوم نیست بایدتقاضای ثبت ازدولت پذیرفته شودوبه ذینفع اخطارشودمیتوانددرمدت قانونی از حق اعتراض استفاده کند".
* سابقه *


نکات توضیحی :
اول - ورثه حسن دلیل خریدندارند.تصرف سکنه حجرات دلیل مالکیت در مثل مدارس قدیم وکاروانسرای شاه عباسی نیست وعرف مسلم گواه این امر است .
دوم - مدارک اوقاف ،وجودتسبیل منافع درموردکاروانسراهای شاه عباسی است وگمان میبردکه هرجاتسبیل منافع شده وقف صدق میکندواین درست نیست (شرح رای 393).
سوم - کاروانسراهای شاه عباسی عرفاخالصه و مشمول ماده 26 قانون مدنی است و طبق ماده 32 اداره دارائی محل بایدتقاضای ثبت کند.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 513-514
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
395
تاریخ تصویب :
1342/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :