جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


رای شماره : 396 -11/04/1346

رای شورای عالی ثبت
اداره اوقاف تقاضای ثبت رباط شاه عباسی راکردواعتراض به اصل و حدودنشد.ارتش فعلامتصرف است .خالصه طبق ماده 26قانون مدنی آنراملک دولت میداندومنکروقوع عقدوقف است .اوقاف مدعی است ملک عام المنفعه است وطبع ملک مذکورمقتضی وقف است .
رای مورخ 11/4/46شورا:
"گزارش حاکی است موردتقاضای ثبت دردفترتوزیع اظهارنامه بنام دولت معرفی ونصب پلاک شده واوقاف تصرفاتی نداشته است ،بااین وضع تقاضای ثبت اداره اوقاف ابطال میشودوقبول درخواست ثبت ازمتصرف به نمایندگی دولت اشکالی ندارد".
* سابقه *


شرح - درشرح رای 395گفته شدکه تصرف دررباطات مذکوره اماره مالکیت نیست ونیزتسبیل منافع دلالت بروقف نمی کندبلکه وقف دلالت بر تسبیل منافع میکندودلیل وقف وجودندارد.موردازموارداعمال ماده 26 قانون مدنی وماده 32قانون ثبت است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 515
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
396
تاریخ تصویب :
1346/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :