جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


رای شماره : 397 -11/07/1346

رای شورای عالی ثبت
هشت سهم مشاع از12سهم ششدانگ مزرعه وچشمه وقنات رباط گورراآقای (الف )تقاضای ثبت کرد.پس ازنشرآگهی نوبتی اداره اوقاف درموعد اعتراض کردوبه دادگاه فرستاده شد.باقی راآقای (م )تقاضای ثبت کرد. اداره ژاندارمری مدعی مالکیت رباط به استنادتصرف بیست ساله است و تحقیقات محلی صدق ادعااورادرتصرف نشان داده است ونیزدرتحقیقات معلوم شدکه موردتقاضای ثبت مذکورمشتمل براراضی بائروموات است . رعایت ماده 41آئین نامه قانون ثبت نشده ومتقاضیان هم هیچوقت تصرف نداشته اند.
دعوی اداره اوقاف ومعترض علیه دردادگاه به تنظیم گزارش اصلاحی و تسلیم معترض علیه به وقف بودن خصوص رباط منتهی شدواداره اوقاف مدعی است که وقف بودن رباط به حکم دادگاه اثبات شده است وباوجوداین حکم ، تصرف ژاندارمری اثری ندارد.تعارض ملک ووقف .بین ژاندارمری واداره اوقاف دررباط بوجودآمده وثبت مربوط کسب دستورکرد:
رای مورخ 11/7/46شورا:
"ازنظرعدم تصرف متقاضی وموات بودن قسمتی ازموردتقاضا،درخواست ثبت کلاباطل است قبول درخواست ثبت ازمتصرف قانونی برطبق مقررات اشکالی نداردذینفع میتواندازحق اعتراض استفاده نماید".
* سابقه *


نکات توضیحی :
اول -ازحیث ابطال تمام تقاضای ثبت دونفرمتقاضی به جهت شمول مورد تقاضابجزموات ،این رای شبیه آرا348-349است .
دوم - باتوجه به طبع رباطات مذکورموردازمواردماده 26قانون مدنی وماده 32قانون ثبت است وتصرف اماره مالکیت نیست وبایداداره دارائی به نمایندگی دولت درخواس ثبت کند.گزارش اصلاحی هم به ضررثالث اثری ندارد(ماده 88 قانون ثبت ).
سوم -ازمیان آرا393تا397آرا393-395مطابق قاعده است باقی خلاف قاعده بنظرمی رسدرویه برآرا393-395مستقراست .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 515-516
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
397
تاریخ تصویب :
1346/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :