جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


رای شماره : 398 -24/12/1346

رای شورای عالی ثبت
شهرداری تقاضای ثبت قطعه زمینی راکردکه قسمتی ازآن گورستان متروک است .عده ای آن راملک خودمیدانندواظهارمی کنندمحل دفع اختصاصی مردگان مابوده است .بعنوان تعارض درتصرف درشورامطرح ودرتاریخ 24/12/46 چنین رای داده شد:
"قبول تقاضای ثبت ازشهرداری بلااشکال است ".
* سابقه *


نکات توضیحی :
اول - صدق عنوان موسسات بلدی مذکوردرماده 32قانون ثبت برگورستان عمومی بلااشکال است ادعاعده مذکورمستندبه دلیل نبودوتصرف دراینگونه موارداماره مالکیت نیست .اساس رای شوراهمین است .
دوم - درذیل ماده 26قانونی مدنی این عبارت دیده میشود:"هم چنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یاولایت یاناحیه یاشهری اختصاص یافته باشد"ازقیاس ذیل این ماده به صدرآن وتوجه به عناوین اموال مذکوردرصدرماده 26میتوان استفاده کردکه ثبت گورستان اشکال نداردوحتی ثبت پارک شهرواسکله هم بلااشکال است زیرابرای قابلیت ثبت ،صدق مال غیرمنقول کافی است (ماده نهم قانون ثبت )واین ماده فرق بین قلمروحقوق خصوصی وقلمروحقوق عمومی نگذاشته است .مقتضای قواعداین است خروج از قاعده محتاج به دلیل ازنص یابدیهیات میباشد.
(رای 445)
سوم - باوضع تبصره ششم ماده 96قانون شهرداری (اصلاحی 27/11/45)به شرح ذیل دست شهرداریهادرتقاضای ثبت گورستانهای عمومی بازترشده است :
تبصره 6-"اراضی کوچه های عمومی ومیدانهاوپیاده روهاوخیابانهاو بطورکلی معابروبستررودخانه هاونهرهاومجاری فاضل آب شهرهاوباغهای عمومی وگورستانهای عمومی ودرختهای معابرعمومی واقع درمحدوده هرشهرکه مورداستفاده عموم است ملک عمومی محسوب ودرمالکیت شهرداری است ....
استطراد
اداره اوقاف درسال 1313تقاضای ثبت گورستانی راکردوشهرداری محل درسال 1321ادعاکردقسمتی ازقبرستان مذکورمتروکه وتعلق به شهرداری دارد
اخیراکه تبصره ششم قانون شهرداری (اصلاحی سال 45)به تصویب رسید شهرداری تمام موردتقاضای ثبت اداره اوقاف رامتعلق حق خودمیداندوخودرا قائم مقام اداره اوقاف درگورستانهای عمومی تلقی میکند.اداره ثبت محل نیزمعتقداست که بایدنظربه تبصره مذکور،ثبت اوقاف ابطال وازشهرداری تقاضای ثبت قبول شود.این نظررااداره ثبت کل نپذیرفت ومفادتبصره مذکور رابرای قائم مقامی شهرداری نسبت به اداره کل اوقاف کافی دانست زیرا اعتبارحکم قانون کمترازاعتبارتنظیم سندرسمی نیست اگرمتقاضی ثبت ، موردتقاضای خودرابموجب سندرسمی به دیگری واگذارمی کردبه آن ترتیب اثرداده میشدبنابراین حکم صریح قانون (درصورتی که خصوص موردمحتاج به رسیدگی قضائی نباشد)جای سندرسمی رامیتواندبگیردبلکه اولی ازآن است .
(رای 445)
ملاحظات :
اول - گورستان عمومی دوقسم است موقوفه وغیرموقوفه .
دوم - نظارت اداره اوقاف برموقوفات عامه نظربه مستفاداز مقررات اوقاف ،عام است وشامل گورستان عمومی وقفی وغیرگورستان عمومی از موقوفات (مانندمساجدومدارس وغیره )میباشدعلیهذابین مفادتبصره ششم ماده 96بامفادمقررات اوقاف ،رابطه عمومی وخصوص من وجه وجودداردکدام یک ارجح است ؟جانب وقف مقدم است یاجانب شهرداری ؟
بنظرمیرسدکه عبارت "گورستانهای عمومی ...واقع درمحدوده هر شهر..."درتبصره ششم جانب شهرداری راترجیح میدهدوسکوت درمقام بیان درتبصره مذکوروترک تفصیل بین گورستان عمومی وقفی وگورستان عمومی غیر وقفی هم قرینه مویداست .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 517-519
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
398
تاریخ تصویب :
1346/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :