جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


رای شماره : 400 -26/02/1346

رای شورای عالی ثبت
اداره راه آهن سمنان به دعوی حیازت موات واحیاآن ،عرصه واعیان محل راه آهن راتقاضای ثبت کرد.تحقیقات محلی مراتب ذیل رانشان داد:
الف - موردتقاضای متقاضی درمحدوده دوپلاک 5626 و8432واقع است که دومی موقوفه است .پلاک اولی هم بنام ورثه (م )معرفی (دردفترتوزیع )شده است (ماده 6نظامنامه قانون ثبت ).
ب -اداره اوقاف وورثه مزبوردرحدود25سال است که تعقیبی نسبت به پلاکهای مذکورندارنددرنتجه درپذیرش تقاضاازاداره راه آهن بین ثبت محل ومتقاضی اختلاف وجوددارد.
رای مورخ 26/2/46شورا:
"باعدم سابقه تقاضای ثبت نسبت به متصرفات راه آهن چنانکه گزارش حاکی است قبول تقاضای ثبت ازمتصرف اشکالی نداردذینفع میتواندازحق اعتراض استفاده کند".
* سابقه *


شرح - ترجیح تصرف راه آهن برقرائن وقف وملک ورثه ازجهت قوه غلبه اماره تصرف است برقرائن دیگر.قرائن وقف عبارت بوداز:
الف - شهادت مقدماتی مستفادازماده ششم نظامنامه قانون ثبت به نفع وقف چنانچه دردفترتوزیع پلاک 5626 بنام موقوفه معرفی شده باشد.
ب - عنوان کردن امرخریدموقوفه توسط وزرات راه .
این دوقرینه راتصرف اداره راه آهن وعدم تعقیب حق ازطرف اداره اوقاف ،ضعیف کرده است قرینه ،ملک پلاک 8432فقط همان شهادت مقدماتی ماده شش نظامنامه قانون ثبت است .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 521
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
400
تاریخ تصویب :
1346/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :