جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


رای شماره : 401 -11/07/1346

رای شورای عالی ثبت
دردفترتوزیع ،ملکی بنام موقوفه معرفی شد.درتاریخ 9/4/43شخصی با یک برگ استشهادیه بعنوان ملک تقاضای ثبت آنراکرد.درتحقیقات محلی راجع به تصرف متقاضی عده ای ازگواهان شهادت برمالک بودن اودادندوگروهی شهادت برموقوفه بودن وتصدی اوازجانب وقف به نمایندگی .
رای مورخ 11/7/46شورا:
"باسابقه معرفی ملک بعنوان وقف ومراتبی که درگزارش قیدشده است قبول تقاضای ثبت ازاداره اوقاف اشکالی نداردذینفع میتواندازحق اعتراض استفاده کند".
* سابقه *


شرح - باتعارض شهودوقف وملک ،معرفی ملک دردفترتوزیع بنام موقوفه (ماده شش نظامنامه قانون ثبت )مرجح شهودوقف است لذاباید تقاضای ثبت ازاوقاف قبول شود.
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 522
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
401
تاریخ تصویب :
1346/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :