جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 70/1511/9

رای شعبه نهم دیوان عالی کشور
"اعتراض تجدیدنظرخواه به حکم تجدیدنظرخواسته واردمی باشدزیرا دادنامه به استنادنامه شماره ...دادیاری شعبه ششم دادسرای انقلاب اسلامی ...ونامه شماره ...اداره ثبت ...به استدلال اینکه خوانده ازافراد ممنوع المعامله است ومازادشش دانگ منزل مورداختلاف دربازداشت دادسرای مذکورومتعلق حق غیرمی باشدحکم به رددعوی خواهان صادرنموده وحال آنکه مستفادازنامه دادیاری فوق الاشعارآن است که دادیاری ضمن آنکه خوانده راازافرادممنوع المعامله معرفی نموده ولی دادگاه رادرصدوررای مقتضی محدودنکرده بلکه دادگاه رابه طورمطلق درصدوررای مجازدانسته وهمچنین نامه اداره ثبت ...صراحت داردکه اعیانی پلاک ...درتاریخ 25/10/67طبق نامه دادیاری مزبوربازداشت گردیده یعنی خوانده نه ماه قبل ازممنوع المعامله شدن اقدام به تنظیم قرارداداعیانی خانه پلاک فوق الذکرباخواهان نموده است که دراین صورت حقی ازخواهان نبایدتضییع شودودادگاه می بایست بااستعلام مجددازدادسرارفع اشکال نموده وسپس مبادرت به صدوررای مقتضی نماید.ودرصورتی که به فرض انجام معامله موخربرممنوع المعامله شدن می بود چون این امکان وجودداشت که ازطرف مرجع توقیف کننده دستوررفع ممنوعیت صادرگرددوقبل ازرفع مانع نیزدردعوی اجتناب ناپذیرباشددراین صورت هم پرونده مقتضی صدورحکم به رددعوی نمی بودوباتوجه به اینکه درتاییدتاخر ممنوع المعامله شدن خوانده برتاریخ تنظیم سندمعامله دادیاری شعبه ...طی نامه شماره ...به طورصریح اعلام نموده انجام معامله بین متداعیین نسبت به سه دانگ مشاع ازاعیانی خانه پلاک ...قبل ازممنوع المعامله شدن ...بوده و رسیدگی وصدورحکم توسط دادگاه ازنظرآن دادسرابلامانع تشخیص گردیده است .بنابراین حکم تجدیدنظرخواسته صحیحاصادرنشده بنابه جهات مذکور نقض می گردد..." 70/1511/9

* سابقه *
دراین پرونده آقای "الف "دادخواستی بخواسته الزام خوانده به حضوردر دفتراسنادرسمی وتنظیم سندسه دانگ مشاع ازشش دانگ یک باب منزل واقع .. ومطالبه مبلغ ...وجه التزام عدول ازمعامله مندرج درقولنامه تقدیم دادگاه نموده است .خواهان توضیح داده است که :اخیراکه قیمت منازل ترقی کرده با وجودمذاکرات مکرر،خوانده جهت تنظیم سندانتقال ودریافت مابقی ثمن معامله امتناع می نمایدچون طبق بند5 شرایط ضمن العقدخوانده ملتزم گردیده که دفترخانه اسنادرسمی حاضروسندتنظیم نمایدوهم اکنون ازانجام این تعهدامتناع ورزیده ازدادگاه اجباربه وفای به شرط تقاضاگردیده ودر موردمطالبه وجه التزام چون ضمن عقدخارج لازم متعهدشده چنانچه ازمعامله عدول نمایدمبلغ سیصدهزارتومان بدهدوخوانده ازمعامله عدول نمایدفلذا مکلف به پرداخت وجه مزبورمی باشد.
رای دادگاه :
"...دادسرای انقلاب برحسب نامه شماره ...خوانده راجزافرادممنوع المعامله اعلام نموده واداره ثبت طی نامه شماره ...سندرهنی رافسخ شده اعلام النهایه عنوان نموده که برابرنامه شماره ...دفتراملاک بازداشتی ذیل شماره ...مازادشش دانگ بازداشت گردیده است که باتوجه به مراتب مذکور به اینکه خوانده ازافرادممنوع المعامله است وهمچنین مازادشش دانگ منزل مورداختلاف دربازداشت دادسرای انقلاب اسلامی است که متعلق حق غیر می باشدمستندابه ماده 15ق .ت .د.ح 1و2نظریه صادره ازناحیه این دادگاه صحیح وموجه تشخیص درهردوقسمت (الزام به تنظیم سندرسمی ومطالبه وجه التزام )حکم به رددعوی خواهان به کیفیت مطروحه صادرواعلام می گردد،"

مرجع :
کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوانعالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 32-33

43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1511
تاریخ تصویب :
1370/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :