جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/230/24

رای شعبه 24 دیوان عالی کشور
"رای غیابی شماره ...دادگاه بدوی که درمرحله واخواهی نیزموردتایید قرارگرفته براساس قولنامه مورخ 4/4/59 صادرگردیده است دردادخواست اولیه ذکرشده خوانده (خانم الف )باقولنامه آپارتمان موردبحث رابه آقای "ب "فروخته درصورتی که درمرحله واخواهی درپاسخ اعتراضات وکلای واخواه خواهان بدوی مدعی گردیده قولنامه توسطآقای (ج )به وکالت ازطرف فروشنده به موجب وکالتنامه های رسمی شماره ...-22/4/59 و...-28/4/59 فروخته شده بااین وصف برفرض اصالت وکالتنامه های مذکورملاحظه می شودکه درتاریخ تنظیم قولنامه (4/4/59)وکالتنامه وجودنداشته ودادگاه دررای تجدیدنظر خواسته هیچگونه اشاره ای به وکالتنامه هاوتاریخ آنهاننموده واستدلالی در ردمدافعات وکلای واخواه به عمل نیاورده لذاباتوجه به مراتب فوق رای تجدید نظرخواسته نقض ..."می گردد.(71/230/24)

مرجع :
کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 57

43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
230
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :