جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 71/155/15

رای شعبه 15 دیوان عالی کشور
"باتوجه به مجموع محتویات ومندرجات دادنامه تجدیدنظرخواسته و اعتراضات تجدیدنظرخواه ومستندات ابرازی بردادنامه مرقوم اشکال متوجه است زیراحسب مندرجات وکالتنامه رسمی شماره ...موردوکالت منحصرا اقدام وکیل درموردآپارتمان موضوع سندشماره ...بامساحت معین بوده تسری اختیاروکیل به زایدازپلاک موضوع سندمزبوروصدورحکم درخصوص آن فاقد مستندقانونی است بااین تقدیربه جهت مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش تشخیص ]داده [ومستندابه بندالف ماده 10ازقانون تعیین موارد تجدیدنظرازاحکام دادگاههاآن رانقض می نماید..."(71/155/15)

مرجع :
کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 57

43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
155
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :