پرونده کلاسه : 71/209/10

رای شعبه 10 دیوان عالی کشور
" ایرادی که ازنظراین شعبه بردادنامه تجدیدنظرخواسته وارد بوده این است که از متن قولنامه استنادی مستفاد است قولنامه درتاریخ 22/2/68 تنظیم و بیعانه طی چکهای مورخ 23/2/68 به شماره های ... تادیه شده است و با این ترتیب در تاریخ تنظیم قولنامه نه مبیع تحویل گردیده و نه ثمن به فروشنده پرداخت شده و با وصف مرقوم بیع بصورت کالی به کالی صورت پذیرفته و شرعا صحیح نمی باشد مگر اینکه احرازگردد چک شماره ... درتاریخ تنظیم قولنامه به فروشنده تسلیم و در همان جلسه چک مزبور با چکهای فوق الذکر مبادله و به عبارت دیگر تبدیل تعهد شده است که در این خصوص رسیدگی به عمل نیامده و نظری ابراز نداشته اند ، علی هذا به این لحاظ رسیدگی ناقص بوده و رای تجدیدنظر خواسته نقض ...."می گردد. (71/209/10)

* سابقه *
دراین پرونده خواسته الزام به تنظیم سندرسمی است . دادگاه پس از رسیدگیهای معموله واستعلام وضعیت ثبتی به شرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید:
"باتوجه به مندرجات پرونده واستعلامات ثبتی که مالکیت خوانده در پلاک مورددعوی محرزبوده ،اولادرخصوص دعوی اصلی وباتوجه به مفادقرارداد عادی مورخ ...واقرارصریح خوانده ... مبنی براینکه قصدمشارالیه درتاریخ تنظیم قراردادمدرکیه به حقیقت ، فروش خانه مورددعوی بوده است وقوع عقد بیع به دلالت مندرجات نوشته مدرکیه واقرارخوانده بین طرفین مسلم است و ادعای خوانده مبنی براعلام فسخ یک طرفه معامله حدود12 روز بعد از انجام معامله بدون داشتن حق خیارفسخ وعدم درج آن درقراردامدرکیه غیرموجه تشخیص ومتکی به دلیل اثباتی نمی باشدو...اساسا مندرجات سندمذکوردلالتی بر توافق وقصد طرفین دربرقراری خیارفسخ معامله به نفع فروشنده نداشته بلکه به منظورتحکیم اصل قرارداد تنظیمی به نظرثابت تشخیص وبه الزام خوانده به حضوردر دفتر اسنادرسمی وتنظیم سندقطعی انتقال شش دانگ پلاک موضوع دعوی وملحقات ... نظرمی دهد.
ثانیا:درخصوص دعوی خوانده به خواسته فسخ مبایعه نامه موردبحث با توجه به استدلال درفوق به بطلان دعوی مزبوراظهارعقیده می نماید."

مرجع :
کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 57-58

43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
209
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)