جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : (71/600/15)

رای شعبه 15 دیوان عالی کشور
"تجدیدنظرخواهی مالا" وارد و قرار تجدیدنظرخواسته مواجه بااشکال قضایی است ، چه آنکه چنانکه دادگاه اخذ توضیحاتی را از اصحاب دعوی لازم بداند می بایست موارد اخذ توضیح رادرصورتمجلس دادگاه منعکس وسپس با انعکاس آن دراخطاریه دعوت دادرسی مراتب رابه طرفین ابلاغ و چنانچه طرفین دعوی حاضرنشده و بدون اخذ توضیح انشا رای میسور نباشد آنگاه به تکلیف مقرردر ماده 165 قانون آئین دادرسی مدنی عمل نماید و به لحاظ آنکه درموردمانحن فیه دادگاه صادرکننده قراربدون در نظرگرفتن مراتب به اصدارقرارمبادرت نموده که خلاف قانون و مخدوش است ، فلذا ضمن فسخ قرارتجدیدنظرخواسته مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قراراعاده گردد."

مرجع :
کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 59-60

43
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
600
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :