×

باتوجه به معرفی ورثه متوفی قبل ازدعوی طرفین صدورقراررددعوی فاقد مجوز قانونی است

باتوجه به معرفی ورثه متوفی قبل ازدعوی طرفین صدورقراررددعوی فاقد مجوز قانونی است

باتوجه-به-معرفی-ورثه-متوفی-قبل-ازدعوی-طرفین-صدورقراررددعوی-فاقد-مجوز-قانونی-است
پرونده کلاسه : (71/152/25)

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
دراین پرونده خواسته الزام به تنظیم سندرسمی است خواهان ازفوت خوانده بی اطلاع بوده بطرفیت وی دادخواست داده است ودادگاه قراررددعوی صادرنموده است .
"آقای ...درتاریخ ...فوت نموده است ...باتوجه به فوت مشارالیه دعوی علیه متوفی مسموع نیست وقراررددعوی صادرواعلام می دارد."
نظرشعبه دیوان
"برقرارموردتقاضای تجدیدنظراشکال وارداست زیراعلاوه برآنکه محتویات پرونده دلالتی براطلاع خواهان قبل ازطرح دعوی راجع به فوت خوانده نداردقبل ازدعوت طرفین برای رسیدگی نیزفوت نامبرده به دادگاه اعلام و ورثه معرفی شده اند،علی هذاصرف نظرازچگونگی دعوی مطروحه صدورقراررد دعوی باوصف مراتب فاقدمجوزقانونی است ،بافسخ آن پرونده جهت اقدام قانونی ورسیدگی به دادگاه صادرکننده قراراعاده می شود."(71/152/25)

مرجع :
کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 60

43

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 152

تاریخ تصویب : 1371/01/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.