جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 70/529/13

رای شعبه 13 دیوان عالی کشور
(درقسمت فسخ قولنامه رای تاییدشده است .)
"اعتراضات تجدیدنظرخواه (خوانده )نیزبه قمست دیگردادنامه تجدید نظرخواسته که راجع است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ...ریال بابت خسارت وارده به خواهان ازحیث خسارات اتومبیل مالاواردبه نظرمی رسدچه درشرایطی که موردمعامله مستحق للغیربوده ویدخواهان نسبت به اتومبیل موردبحث متلقی ازمالک حقیقی آن نبوده وحسب اقاریرخواهان درصورتمجلس مورخ ...اتومبیل مزبورهنگامی که آن رادرتصرف داشته ازپل سقوط نموده و دچارحادثه شده ،لهذاخسارات فوق عمدتاناشی ازحادثه فوق وفعل خواهان است بنابه مراتب صدورحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اخیردروجه خواهان مشتمل براشکال قضایی است ودادنامه تجدیدنظرخواسته ازاین حیث به استنادبند"ب "ماده 6قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام ...نقض ..." می گردد.(70/529/13)

* سابقه *

دراین پرونده خواسته فسخ قولنامه وجبران ضرروزیان است ودادگاه به این شرح مبادرت به صدوررای نموده است .
"باتوجه به محتویات پرونده ...واقاریرخوانده درپرونده مزبورمبنی بردریافت ...ازثمن معامله بصورت نقد،دریافت دوفقره چک ...ازبابت بقیه واینکه اتومبیل به نام الف بوده وخوانده آن راازهمسروی خریده وبا قولنامه به خواهان فروخته ونظربه اینکه بانوی مزبورحق فروش کل اتومبیل رانداشته واتومبیل مستحق للغیرمی باشدوخواهان براین امرجاهل بوده مستندابه مواد390الی 392قانون مدنی به فسخ معامله موضوع قولنامه ...و محکومیت خوانده به استرداد...تومان لاشه چکهای موردمعامله کلا...و پرداخت مبلغ ...ریال بابت خسارات وارده به خواهان ازبابت تعهدات (صافکاری ونقاشی )درحق وی صادر..."می نماید.

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 81-82

44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
529
تاریخ تصویب :
1371/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :