جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/324/12

رای شعبه 12 دیوان عالی کشور
"دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش می باشد،زیراعلاوه برآنکه درسند عادی (بدون تاریخ )مستنددعوی تجدیدنظرخواه به عنوان فروشنده تعیین شده است درذیل سندمزبورشخصی به نام الف فروشنده دوم باتصریح به اینکه هیچ گونه اعتراض حقی نداردامضانموده ،به علاوه تجدیدنظرخواه ایرادنموده که علاوه برخودش آقای الف هم جزفروشندگان بوده وفروشنده دونفرمی باشندکه به این ایرادرسیدگی نشده است وباتوجه به نحوه تنظیم سندضمیمه دادخواست و اظهارات طرفین ضرورت دارداولا:دادگاه وضعیت وجریان ثبتی قطعه زمین موضوع سندعادی فوق الذکرراازاداره ثبت استعلام نماید،ثانیا:گرچه به موجب ماده 19قانون اصلاحی اصلاحات ارضی ...ازماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین ومقررات اصلاحات ارضی مصوب دیماه 1351محدودیتهایی برای اینگونه اراضی وصاحبان نسق درنظر گرفته شده ،لکن باتوجه به قانون مصوب 21/6/70راجع به اصلاح موادیک ودووسه قانون مصوب 31/4/65مربوط به اصلاح وحذف موادی ازقانون ثبت اسنادو املاک مصوب 1310که منجمله برای تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وباغات اعم ازشهری وغیرشهری وغیره که موردبهره برداری متصرفین و اشخاص تاتاریخ 1/1/1370بوده وضع وتصویب گردیده معلوم می گردد: قانونگذاراعتباراسنادعادی انتقال همچون سندفوق الذکرراکه تاریخ 1/1/1370تنظیم شده باشدقابل رسیدگی دانسته ومقررات تبصره 2ذیل ماده واحده مصوب دیماه 1351رانسبت به این قبیل اسنادفسخ ضمنی کرده است ،در هرحال اساسادرقضیه مانحن فیه هرچندابطال سندعادی مستنددعوی به سبب ممنوعیت ماده 19وتبصره 2ذیل ماده واحده فوق الذکرمورددرخواست خواهانهاقرارنگرفته وابطال سندجزخواسته آنان نمی باشدونتیجتاصدور حکم ابطال دردادنامه تجدیدنظرخواسته که آثارش بافسخ تفاوت داردفاقد وجاهت قانونی است مع الوصف چون رسیدگی به دعوی خواهانهاکه فسخ سند می باشدمستلزم آن است که سندعادی بدون تاریخ مستنددعوی موردرسیدگی قرار گیردورسیدگی به سندمزبورهم باتوجه به ماده 28قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358ایجاب می نمایدکه دادگاه نسبت به تاریخ سندعادی فوق باتوجه به تاریخ چک مندرج درمتن این سندوباپرسش ازبانک مربوطه تحقیق نمایند،ثالثا:وضعیت زمین موضوع دعوی راازاداره کشاورزی سئوال فرمایند رابعا:ازجهت اینکه زمین مزبورمعلوم می شودکه مشمول قانون زمین شهری قرار گرفته ویابه هرعلتی توسط دولت تملک وتصرف گردیده ازاداره کل زمین شهری استعلام به عمل آید...بنابه مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ نقص رسیدگی نقض می شود..."(72/324/12)

* سابقه *
خواسته صدوررای برفسخ قولنامه است ،خواهان مدعی است که خوانده یک قطعه زمین به اوفروخته است وثمن معامله رادریافت داشته ،لکن خوانده رسما مالک ملک موردمعامله نمی باشدوقولنامه هم مطابق موازین قانونی نبوده وغیرنافذاست وملک مزبورموردادعای سازمان زمین شهری بوده وسازمان مزبورآن راتصرف نموده وخوانده این موضوع راکتمان نموده است ...دادگاه هم رای صادرکرده است وبه لحاظاینکه زمین موردمعامله مزروعی ونسق کشاورزی زارعین ...بوده وطبق ماده 19قانون اصلاحات ارضی وتبصره ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مصوب 1352معامله رانافذدانسته ، حکم به ابطال وفسخ معامله ومحکومیت خوانده به پرداخت ...ریال درحق خواهانهاصادرکرده است .

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 82-83

44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
324
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :