جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/59/24

رای شعبه 24 دیوان عالی کشور
"قطع نظرازاینکه قسمت اخیررای دادگاه درموردپرداخت وجوهی ازطرف خواهان به خوانده جزخواسته نبوده ،اصولادررای مذکوربااستنادبه بند8 قولنامه ونقل قسمتی ازاظهارات خوانده درپرونده های متشکله درشعب 16و30 دادگاههای عمومی سابق حکم به انفساخ قولنامه موردبحث وخلع یدصادرگردیده درصورتی که باتوجه به اظهارنامه مورخ ...خواهان که جهت خوانده ارسال شده وبعدازانقضای مدت دوماه مذکوردربند8 قولنامه مشارالیه راجهت حضوردردفترخانه دعوت نموده وهمچنین پس ازطرف دعاوی متعددعلیه خوانده سرانجام درسال 69پس ازگذشت یازده سال حکم انفساخ قولنامه راخواستار گردیده استنادبه بندمذکوروجهات پراکنده ازاظهارات خوانده در پرونده های دیگررانمی توان مثبت ادعای خواهان دردعوی مطروحه تلقی نمود، خصوصابند5 قولنامه درموردوکالت بلاعزل خودمویداستحکام قراردادطرفین می باشد،لذارای تجدیدنظرخواسته نقض ..."می گردد.

* سابقه *
خواسته صدورحکم به انفساخ قولنامه به این علت که خوانده متعهدگردیده حداکثرطرف دوماه ازتاریخ امضاقولنامه برای تنظیم وامضاسندرسمی دریکی ازدفاتراسنادرسمی حاضرشودامابه موقع حاضرنشده وچون به موجب بند8 قولنامه مورداستناداخیرخریدارفسخ قراردادتلقی شده است ،دادگاه چنین رای داده است :
"باتوجه به اینکه خوانده ...درصورتجلسه ...اظهارنموده "به خواهان مراجعه نمودم که معامله انجام گیرد،ولی ایشان اظهارداشتندخانه ام راکمتر ازچهارمیلیون ریال نمی فروشم ،درواقع شصت هزارتومان ازثمن معامله مقیده درقولنامه بیشترمطالبه نمودند.اینجانب قادربه تامین شصت هزارتومان اضافی نبوده وبرای تامین ثمن معامله حتی اتومبیل وفرش خودراهم فروخته بودم ومحلی نبوده که بتوانم شصت هزارتومان راتامین نمایم معامله انجام نشد"ونیزخوانده ...درجلسه اظهارنموده است "حاضرم اجرت المثل را بپردازم ،ولی امکان تخلیه برایم وجودندارد"دادگاه ازمطالب بالاکه عین اظهارات خوانده بودخصوصاکه عبارت "معامله انجام نشد"و"حاضرم اجرت - المثل رابپردازم ،ولی امکان تخلیه برایم وجودندارد"فسخ وعدم انجام معامله رامحرز...وخواهان رادردعوی مطروحه محق تشخیص داده بنابه مراتب ضمن تاییدنظریه ...حکم به مفسوخ بودن قولنامه ...باتوجه به بند8 قولنامه مزبورصادرواعلام می داردوباتوجه به اینکه پس ازفسخ قولنامه تصرف خوانده درملک ...بدون مجوزمحسوب ودرحکم غصب است حکم به خلع ید...صادرواعلام می گردد."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 83-84

44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
59
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :