جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/818/25

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"دادنامه ...به جهات آتی مخدوش است :
1- مستنددعوی قراردادعادی است که به دلالت برتنظیم بین طرفین نسبت به 125مترمربع زمین مشاعی واتومبیل وموتورسیکلت به کیفیت مذکوردرآن داردواطلاق عقدبه سندموصوف ویااعلام بطلان قراردادبدون اثبات خلاف قانون بودن قراردادفاقدتوجیه مستدل است ،2- تجدیدنظرخوانده به دلالت صورتجلسه ...ازخصوصیات زمین مطلع بوده وآن رارویت کرده است ،3- در قبال تصمیم دادگاه درهمین جلسه خوانده دعوی قبل ازجلسه مقررکه ...بوده لایحه ای به دادگاه تسلیم داشته که به شماره ...ثبت گردیده وبه ضمیمه این لایحه فتوکپی سندمالکیت پلاک 8 فرعی از181راکه مویدمالکیت مشاعی او به نسبت به پانصدسهم مشاع می باشدبه دادگاه تقدیم کرده که به نظردادگاه نرسیده است ،حتی دادگاه به لایحه نامبرده که درمقام اعتراض به نظریه ثبت شده ...به این مطلب اشاره نموده توجه نکرده است ،4- باتوجه به مدافعات خوانده دررابطه بامالکیت نامبرده وکیفیت اقدامی که بایدانجام شوداز استانداری وثبت استعلام نشده است ،درعین اینکه حسب فتوکپی سندمالکیت پیوست تجدیدنظرخواهی مربوط به مالک مشاعی دیگرازهمین پلاک ظاهرادو فقره معامله قطعی انجام گردیده که حکایت ازقدرت انجام معامله برای تجدید نظرخواه نیزمی نماید،علی هذا،بانقض رای مزبور..."پرونده به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.

* سابقه *
خواسته فسخ قراردادمعاوضه یک قطعه زمین بایک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه اتومبیل پیکان می باشد.
رای دادگاه :
"...1-...خوانده دلیلی براینکه مالک قطعه زمین ...باشدارائه نداده است ،2- درقرارداد...مطلبی راجع به اینکه زمین ...به تصرف خواهان داده شده باشدقیدنگردیده ،3- خواهان ]مدرکی دال [براینکه آن راتسلیم کرده یا توانایی تسلیم آنراداشته باشدارائه ننموده است لذاعقدمنعقده نسبت به 125مترمربع زمین باطل می باشد،4- نظربه اینکه یکی ازعوضین یک دستگاه پیکان است وقابل تجزیه نیست وازطرفی عوض دیگریک قطعه زمین ویک دستگاه موتورسیکلت است که به شرح عقدمعاوضه درموردزمین باطل بوده وخواهان مدعی فسخ است عقدمی بایدراجع به تمامی عوضین فسخ شود،لذادادگاه بنابه مراتب وبه استنادمادتین 348و441قانون مدنی عقیده به صدورحکم برفسخ معامله و محکومیت خوانده به استرداداتومبیل سابق الذکربه خواهان ..."رادارد.

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 88-89

44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
818
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :