جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


پرونده کلاسه : 72/596و595/25

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"بردادنامه ...اشکال ذیل وارداست :1- نوشته عادی مورخ ...با التفات به متن وتصریحات مکرربه عنوان قولنامه تنظیم گردیده واستدلال دادگاه بروقوع عقدبیع به موجب نوشته مزبورکه خودقراردادنامیده ووصف بیع نامه به آن مباین بامفادقولنامه ومخالف بامقررات قانون ثبت می باشد 2- درقولنامه مرقوم صریحاحق انصراف ازانجام معامله باوجه التزام پیش بینی گردیده وازشرط تحویل ملک قبل ازتنظیم سندبه خریدارویاحق انصراف ازانجام معامله باوجه التزام پیش بینی گردیده وازشرط تحویل ملک قبل ازتنظیم سندبه خریدارویاحق انصراف مقرربادرنظرگرفتن سایر شرایط،تحویل ملک قبل ازتنظیم سندبه خریدارویاحق انصراف مقرربادرنظر گرفتن سایرشرایط،تحکیم معامله احرازنمی شود،3- گذشته ازاینکه محتویات پرونده مویدانجام تعهدات خریداران نمی باشدوطرح دعوی فسخ و خلع یدوسیله تجدیدنظرخواهان بالحاظ کیفیت قرادادموصوف وبادرنظر گرفتن بهای ملک وآنچه به عنوان بیعانه پرداخت شده وگذشت زمان طولانی از تاریخ تنظیم آن وشرایط بازاراستفاده ازحق انصراف مقررراتوجیه می نماید علی هذا...رای درهردوقسمت ..."نقض می گردد.(72/596و595/25)

* سابقه *
خواسته فسخ قولنامه وخلع یدازملک ...ودعوی تقابل الزام به تنظیم سند رسمی بوده که دادگاه پس ازرسیدگی مبادرت به صدوررای به شرح ذیل نموده است :
"...نظربه اینکه قراردادومبایعه نامه عادی دلالت برفروش معامله املاک ورقبات مورددعوی داردوتحویل مبیع به خریداران خواندگان دعوی اصلی ...به منظورتحکیم معامله صورت گرفته است وتهیه مقدمات وتشریفات مربوط به انجام معامله ،تحصیل گواهیهای انجام معامله ازشهرداری ودارائی وارائه آنهابه دفترخانه وحضورآنان دردفترخانه مزبورجهت ثبت سند معامله ودیگرقرائن وامارات معلوم قضیه مشعربراین معنی بوده ودلالت صریح برعدول فروشندگان خواهانهای دعوی اصلی ازحق انصراف مقیددرمبایعه نامه مستنددعوی داردوازطرفی بالحاظ آنکه مبایعه نامه مزبورهیچگونه دلالتی برقیدحق فسخ معامله درصورت تخلف خریداران ازتنظیم سندرسمی انتقال ندارد...صرف امتناع خواندگان دعوی اصلی ازتنظیم سندرسمی انتقال قطعی مبیع درموعدمعینه نمی تواندموجبات فسخ معامله ازسوی فروشندگان باشدو تصرفات خواندگان دعوی اصلی دراملاک مورددعوی مبتنی برمعامله بوده ... دادگاه دعوی مطروحه فروشندگان ...رادرهردوموردفسخ معامله وخلع ید، غیرثابت تشخیص ،حکم به ردآن صادرواعلام می داردوامادرارتباط بادعوی تقابل ...باتوجه به مندرجات مبایعه نامه عادی که حاکی ازاجرای صیغه عقدو تحقق کامل ارکان آن واعلام اسقاط کلیه اعتراضات اعم ازخیارات وشرایط فسخ باتوجه بجهات ومبانی استدلال دادگاه درارتباط بادعوی ...خواهانهای اصلی حکم به الزام خواندگان دعوی تقابل ...به تنظیم سندرسمی ...درقبال اخذ ...بقیه ثمن معامله ...صادرواعلام می دارد."

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 89-91

44
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
596
تاریخ تصویب :
1372/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :