×

اقاله نیازبه تراضی طرفین داردوپس ازنجام معامله واقع می شود

اقاله نیازبه تراضی طرفین داردوپس ازنجام معامله واقع می شود

اقاله-نیازبه-تراضی-طرفین-داردوپس-ازنجام-معامله-واقع-می-شود
پرونده کلاسه : 70/570/25

رای شعبه 25 دیوان عالی کشور
"بردادنامه موردتقاضای تجدینظراشکالاتی وارداست :
1- باالتفات به این قسمت ازبند5سندعادی تنظیم شده بین طرفین دعوی (5- چنانچه خریداران ...دردفترخانه ...حاضرنشوندویاازپرداخت باقیمانده مبلغ موردمعامله خودداری کنندمعامله اقاله می گردد)وتعهد خواندگان دربند7سندموصوف برای تودیع باقیمانده ثمن معامله وباعنایت به ماده 283قانون مدنی که بعدازمعامله طرفین به تراضی می توانندآن رااقاله وتفاسخ کنندعبارت "معامله اقاله می گردد"مذکوردربند5 بالحاظ اینکه اقاله نیازبه تراضی طرفین داردبااقاله منطبق نیست ومی تواندمحمول برحق فسخ طرف باشد،2- به هرحال بعدازصدورنظریه خواهان دعوی توافق رابااحد ازخواندگان به دادگاه تسلیم داشته که به موجب آن اختلاف حاصله بایدازطریق داوری حل شودکه موردتوجه واظهارنظردادگاه قرارنگرفته است ،علی هذابا نقض رای موصوف رسیدگی به دادگاه حقوقی یک ...محول می شود."(70/570/25)

* سابقه *
دراین پرونده خواسته فسخ وابطال فروش نامه مورخ ...به لحاظ تخلف از شرط وتاخیردرپرداخت ثمن معامله است .دادگاه پس ازرسیدگی مبادرت به صدورنظریه به شرح زیرنموده است :
"برابرمفادفروش نامه عادی پرداخت بقیه ثمن معامله مبلغ ...باتوافق متعاملین موکول به تنظیم سندرسمی قطعی ویاوکالت بلاعزل دردفترخانه اسناد رسمی گردیده ...مفادصورتمجلس مورخه ...دفترخانه ...دلالت برحضور خریداران ...جهت انجام معامله رسمی وارائه بقیه ثمن معامله ازناحیه آنان ومخالفت فروشنده درتنظیم سندرسمی ...دارد.متعاملین ضمن انعقاد قراردادمورخ 20/1/63درحین وقوع عقدبیع کلیه خیارات راازخودساقط کرده اند...دیگربرای خواهان ...حقی برای استفاده ازتاخیرثمن باقی نمی ماندتافسخ معامله رابه لحاظآن درخواست نماید...دادگاه دعوی مطروحه راغیرواردتشخیص وعقیده برصدورحکم به ردآن دارد..."که نهایتادادگاه مبادرت به صدوررای به شرح نظریه فوق می نماید.

مرجع :کتاب علل نقض آراحقوقی دردیوان عالی کشور تالیف یدالله بازگیر
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376 صفحه 91-92

44

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 570

تاریخ تصویب : 1370/01/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.